תולדתשה ןיבו 'הב ןוחטיב ןיב סחיה תלאשל

דוד - םהרבא - ףסוי

דידי והילא ברה

אובמ

'הב ןוחטיב ןיב ןוכנה סחיה תלאש איה 'ה דבוע לש וייחב תויזכרמה תולאשה ןמ תחא

,וייח יכלהמ לכב 'הב חוטבל איה ןימאמה לש תיסיסבה ותבוח ,דחא דצמ .תולדתשה ןיבו

- הז חתמ .ותיב ינב תאו ומצע תא םייקל תנמ לע ץמאתהלו לדתשהל וילע - ךדיאמו

הגרדממ תימויק הלאש ןימאמ לכ לצא רצוי ,תבייחתמה תולדתשהה תדימו ,תבייחמה ןוחטיבה תדימ ןיב
,תולדתשהה ןיבו ןוחטיבה ןיב ןוכנה סחיה תויהל ךירצ המ : הנושאר

ובצמב יולת אוהו תמדקומ העיבקל ןתינ וניא רבדה אמש וא םהיניב ןוכנה סחיה תא שארמ עובקל רשפא םאה
ןובשח לע אובת וזש ילבמ ,ורובע הנוכנה ןוחטיבה תדימ יהמ םדאה עדיי דציכ .ןימאמו ןימאמ לכ לש ישיאה
םאה ?תיחרכהה תיעבטה ותולדתשה

םאה .ןוחטיבהו תולדתשהה ןיב סחיה לש וז תבקונ הלאשב ףואשל םדאה ךירצ וילאש ילאידיא בצמ שי
רסוח ךותמ םא אוביש ןולשיכ ,םיכרעה ינש ןיב ןוכנה סחיה תא אצמי אל םא םדאה לשכיי ובש בצמ ירשפא
הדודמ יתלב תולדתשה - הדימ התואב ? םדא ותוא לש וכרע יפכ אלש רתי-ןוחטיב ךותמ םאו ,ןוחטיבה תדימב
.תעגפנ אצתש ןוחטיבה תדימ ןובשח לע אובל הלולע

,ארקמב תורוקמב ןויע ךותמ ןודל הסננ ,ןימאמ לכ ינפבש תושקה תומלידה תחאב תורושקה ,ולא תולאשב
.םינורחאו םינושאר לש םתונשרפבו ,ל"זח תורפסב

: ג"לק 'מע ,תובבלה תובוח הדוקפ ןב ייחב וניבר לש ורפסב ונא םיאצומ ןוחטיבה גשומ לש תעלוק הרדגה

ןינעב ול ןוכנהו בוט השעיש ,וילע חטבש ימ לע ךומס ובל היהישו ,חטובה שפנ תחונמ איה ןוחטיבה תוהמ ךא"
רמאש המ םייקיש ,וב חטביש ימב חטוב ובל היהיש ,ותבוט קיפמש המב ותעדו ותלוכי יפכ ,וילע חטבי רשא
."דסחו הבדנ והשעיש ,והושע ברע אלו ול הנתה אלש המב בוטה וילע בושחיו ,ברעיש המ השעיו

,וב חטוב אוהש 'ה לע תטלחומ תוכמסיה איה תשרדנה ןוחטיבה תדימ יכ הארנ תובבלה תובוח לעב ירבדמ
ךותמ ונממ שרוד 'הש המ לכ םייקי חטובהו ותבוטל ץוחנה לכ תא ול קפסי 'ה יכ החנהה ןמ עבונה ןוחטיב
ול לאו רתויב תובוטה םיידיב יוצמ אוהש תואדו ךותמ 'ה לע ובהי תא םדא ךילשי - רבד לש וללכ .וב ןוחטיב
.ןוחטיבה תדימב העיגפ היהת וז ירהש ,יהשלכ הרוצב רערעל וא רהרהל

ךיקלא 'ה ךכרבו" :בותכה רמאש ומכ ופוג יכרצב תולדתשהה םדאל הריתה הרותהש ,אוה תולדתשהה ןיינע
'ר רמאו ,(די ,א"י םירבד) "ךרהציו ךשוריתו ךנגד תפסאו" :בותכ ןכו ,(חי ,ו"ט םירבד) "השעת רשא לכב
העירז תעשב ערוזו השירח תעשב םדא שרוח - ושוריפש ,"ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה" : (ה"ל תוכרב) לאעמשי
.ותסנרפ תא םדאה גישי אל וללה תולועפה ילבמ .חורה תעשב הרוזו השיד תעשב שדו הריצק תעשב רצוקו
אלש ,(די ,ד"י תומש) "ןושירחת םתאו םכל םחלי 'ה" קוספה לע השרדה לש הניחב התואב םה םירבדה
וילע ,םימשה ןמ םחל ול ןתי 'ה יכ בושחל םדאל ול לא .ושירחת םתא םא קר םחל ןתי 'הש ,קוספה לש וטושפכ
.וידי השעמ ךרבי ,םחלה תא ול ןתי 'ה זאו לדתשהל

םש םג ךא "?הילע אהי המ הרותו" הלאשה תא הלעמה תוכרב תכסמב ארמגב ןוידהמ םלעתהל ןיא םנמא
י"פע) "ןדיב התלע אלו יאחוי רב ןועמש 'רכ ,ןדיב התלעו לאעמשי יברכ ושע הברה" יכ ,איה םירבדה תנקסמ
,לכל תחא הכלה תורוהל ןיא תולדתשהה לש .וז הלאשב םגש העבק ארמגהש ונייה ,(ב"ע ,ה"ל ,תוכרב ארמג
.ונירבד ךשמהב ררבנש יפכ ,ילאודיוודניא ןיינע ןאכ שי אלא

ילאיר בצמב לקתנ אוהו ,ינומאה ומלועב ותבוח ידי תאצל ונוצרב רשאכ םדאה גהני דציכ ,איה הלאשה
תיסיסבה ותבוח ןיבו רצימה ןמ ואיצויש וארובב ולש ןוחטיבה תדימ ןיב הדח תימויק המלידב ודימעמה
לדתשי רשאכ ןוחטיבה תדימ דגנכ עשפי םאה .וב ןותנ אוהש בצמה ןמ ,וחוכ יפכ ,ומצע איצוהל תימויקה
םידי קוביחב תבשל ול רוסא אלה ,רחא דצמ .ואיצויש 'הב חוטבל וילע אמש וא ,הצוחה רצימה ןמ ךרד אוצמל
רסוחב עשפי אל םאה ,החגשה לש וזכ הגרדמב אוה אצמנ םאה ,הלעמלמ ורובע השעיי לכהש תופצלו
םדמעב םישנא וגהנ דציכ קודבל לכונ םהיפ לע רשא תורוקמב םינויע רפסמ איבנ ןאכ ונירבדב ,תולדתשה
.תולדתשהל ןוחטיב ןיב סחיה לש וז הפירח הלאשב

ישי תיב לא לאומש לש ותכילהל סחיב תאזה הלאשה תא הלעמ ז"ט קרפב 'א לאומש רפסל ושוריפב ק"דרה
עמשו" לש קומינה ןמ תכלל ברסמ לאומש רשאכ ,ץראה לע ךלומו יח ךלמה לואש דועב ישי ינבמ ךלמ חושמל
רמוא ךכ לע .(םש) "יתאב 'הל חובזל תרמאו ךדיב חקת רקב תלגע" : ה"בקה ול הנוע (ב ,םש) "ינגרהיו לואש
םוקמב תכל רמשנ אוה כ"פעא קידצה וא איבנה ה"בקה חיטבמ היהש יפ לע ףא יכ ונאצמ - רקב תלגע" : ק"דרה
המדאה לא ךיתובישהו ול רמאו םיירהנ םרא תא ורבעב ה"בקה וחיטבהש וניבא בקעיב וניארש ומכ ,הנכס
יכ עמש רשאכו ,ךמע היהאו ךתדלומלו ךיתובא ץרא לא בוש ול רמאו וחיטבהו ךאלמה ול הארנ כ"ג םשו תאזה
.ול רציו דאמ אריו ותארקל אב ושע

.הדוצמב בשת אל ול רמא איבנה דג םגו לואש ינפמ חרוב היה 'ה יפ לע ךלמל חשמנ היהש דוד ןכו

םגו םידיפלהו םידכה רבדב ןועדג השעש ומכ ךרבתי לאה תחטבה רחא תולובחת ןישוע ויה תומחלמ ירבדב ןכו
.ריעה תא ףקה וחירי שוביכב עשוהיב בותכש ומכ לאה תווצמב תולובחתה ןישוע ויה םימעפ

םיסינ השוע ה"בקהש יפ לע ףא יכ םעטהו ותווצמב ךלוה היהש יפ לע ףא הלובחת איבנה לאומשל הויצ ןכו
ינפמ דודלו ושע ינפמ אריל בקעיל ול היה םלועה גהנמ לע ןכו ,םלועה גהנמ לע םה בורב ,ויארי םע תואלפנו
."...ותלאש התיה וזו ,ךלא ךיא תולובחת שקבל ול היהו וייחב ךלמ חשומ היה םא לואש

תישחומ הנכס ינפמ ומצע לע רומשל חרכהה ןיבו ,םדאה לש ןוחטיבה תדימ ןיב הריתס ןיא יכ ,עבוק ק"דרה
.ןוחטיבה תדימ םע דחא הנקב הלוע הנכסה ןמ הלצהה תבוח ,וילא תברקתמה

יכ הרומ תולדתשהה תבוח ןיבו ןוחטיבה תדימ ןיב סחיה לש וז הלאשב ודמע רשא םייארקמה םישיאה תמישר
יפל םלוכ וגהנתה עשוהיו ,ןועדג ,דוד ,בקעי ,לאומש .םיטלחומ ןוחטיבו הנומא ילעבו םילודג םיגיהנמ הלא ויה
.ועלקנ הילאש היצאוטיסב שרדנה

ןוחטיבה תדימ םהל התייהש דבלב וז אלש ןייצמ אוהש ךכב הלא םישיא ודמע וב חתמה תא ףירחמ ק"דרה
.ונכתסה אל כ"פעאו הנגהל תישיאו תדחוימ החטבה התייה הלאלש אלא ,םדא לכמ תשרדנה

תולדתשה השועו ושע םע השיגפה ברע דואמ דחפמ אוה כ"פעאו ןרחל ותאצב ה"בקה ידי לע חטבומ בקעי
הריתסב תדמוע הניא םייחרכה םיישונא םיעצמא תטיקנ .הלצהל ללפתמו ,תונחמ ינשל והנחמ תקולחב
.המואמב ולש ןוחטיבה תדימב בקעי םגפנ אלו ,תיקולאה החטבהל

.ץראה לע ךלומו יח 'ה ריחב לואש דועב םחל תיבבש ישי תיבמ ךלמ חושמל ךלוהה יתמרה לאומש םג ןכ בקעיכ
תיעבט הלובחתב רחוב לאומש ,וקזני אלש יאדווב 'ה יחולש ךא תנכוסמ תוחילשל איבנה תא חלוש 'ה הרואכל
.ותלצהל תיעבט ךרד ול עיצמ ומצעב ה"בקהו ומצע לע ןנוגל

םע דחא הנקב םילועה םיסינ ולא בור יפ לע ךא ויארי םע תואלפנו םיסינ םנמא השוע ה"בקה יכ עבוק ק"דרה
תאז לכבו יסנ ךלהמב וחירי תא עשוהי שבוכ ןכ ומכ .לואשמ לאומשו ,ושעמ בקעי דחפ ןכל .םלוע לש וגהנמ
ראשו םידיפלהו םידכה םע ןועדג לש הז םג ומכ ,הלא םיעוריא .לארשי אבצ םע םימעפ עבש ריעה תא בבוס
'הב וחטבש םיגיהנמהו םיאיבנה לש םהישעמב יפוד םוש אצמנ אל יכ םיחיכומ ,ק"דרה איבמש תואמגודה
הארוה יפ לע םקלחו םמצע יפ לע םקלח ,תולדתשה יעצמאב וטקנ ןכ יפ לע ףאו היוארה ןוחטיבה תדימב
.תיקולא

ןחבנו רתוי הפירח תולדתשההו ןוחטיבה ןיב סחיה תייעב התייה םלצא רשא םישיא לש םהישעמב התע ןייענ
.התא ודדומתה םה דציכ

ותולדתשה תשרפ - קידצה ףסוי .א

םירבדה לגליג ה"בקה .ויפכב לווע אל לע ,רפיטופ תשא תשרפ ירחא םירצמב אלכה רובב ףסוי בשי םינש רשע
םהמ דחא לכ םלחש רחאל .ואטחש אטח לשב ,רוב ותוא לא ודרוהו אלכב ומשוה הערפ לש םירש ינשש ךכ
אוה םיקשמה רשל ונורתפ תא עיצמ ףסויש רחאל .םהיתומולח םהל רותפיש ידכ ףסוי לא םה ונפ ,הומת םולח
תיבה ןמ ינתאצוהו הערפ לא ינתרכזהו דסח ידמע אנ תישעו ךל בטיי רשאכ ינתרכז םא יכ" השקבב וילא הנופ
ףסוי .(וט-די ,'מ תישארב) "רובב יתוא ומש יכ המואמ יתישע אל הפ םגו םיירבעה ץראמ יתבנוג בונג יכ ,הזה
דסח ומע השעי יכ ,םרה ודיקפת לא בושלו רהוסה תיבמ ררחתשהל דמועה ,םיקשמה רשמ שקבל ןוכנל אצמ
.ישפחל תאצל תנמ לע תיחרכהו תיסיסב תישונא תולדתשה לש הרורב הלועפ ןאכ שי .רובה ןמ ואיצוהל לעפיו
" : ב ,טפ השרפ תישארבל הבר שרדמב םיאצומ ונא ךכו ?ןוחטיבב העיגפ ןאכ שי םאה : איה הלאשה ךא
ינתרכז םיקשמה רשל רמאש ידי לע - 'םיבהר לא הנפ אלו' .ףסוי הז - 'וחטבמ 'ה םש רשא רבגה ירשא'
."םינש יתש ול ףסותנ ינתרכזהו

םש רשא" : רמאנ וילע ,'הב ילאידיאה חטובה אוה קידצה ףסוי ,אסיג דחמ ,יכ םיאצומ ונא הלא שרדמ ירבדב
ותרזע שקבל קקזנ אוהש ךכ לע רהוסה תיבב תופסונ םייתנש לש הבישיב ףסוי שנענ ,אסיג ךדיאמו ,"וחטבמ 'ה
ךכ לע ףסוי שנענ "ינתרכזה"ו "ינתרכז" ותשקב לע םיימעפ רזח ףסויש ןוויכ ,בהרל המודמה ירצמה רשה לש
.תופסונ םינש יתש בשיו

תלבק לש הטושפ תולדתשהמ ענמיהל ףסוי לע היה םאה ,ירצמה רשה ןמ הרזע תשקבב ףסוי לש ואטח היה המ
,ומצע םיקשמה רש ידיב םינשה יתש לש ןפוסב רהוסה תיבמ ףסוי אצוה םצעב ןכש ,רתוי הומת ףאו ,הרזע
לכב האר ףסוי יכ חיננ םא תפסונ תוכז ףכל ףסוי תא ןודל רשפא ,ונממ הרזעה תשקבב ער ךכ לכ המ ןכ םאו
תא התופירח אלמב הלעמ ףסוי לש והשעמ .רהוסה תיבמ ותאצוהל םצעב ןווכמה ימיימש ךלהמ אוהה ךלהמה
.תולדתשהה תדימ ןיבו ןוחטיבה תדימ ןיב ןימאמה ןמ שרדנה סחיה תלאש

תא "יולה תיב" לעב ססבמ ץקמ תשרפל ושוריפב . וז הלאשל ףיקמ רואיב אבומ הרותה לע "יולה תיב" רפסב
- ופוג יכרצב לדתשהל םדאל ול הריתה הרותה יכ עבוק אוה היפ לעו ה"ל ףד תוכרב תכסמב ארמגה לע וירבד
דחמ (די ,ד"י םירבד) "ךרהציו ךשוריתו ךנגד תפסאו" .'ה תכרבל הכזי ךכבו ץרא ךרד גהנמ גוהנל םדא בייח
לדתשהלו 'הב חוטבל לארשימ םדא לש ותבוח םנמא .(אי ,םש) "השעת רשא לכב ךכרבו" - אסיג ךדיאמו ,אסיג
הגשהל דואמ השק הז לאידיאש ןוויכ ךא ,רומגה ןוחטיבל עיגיש דע ותלוכי יפכ ןוחטיבה תדימב םלתשהל
.ותלוכי יפכ חטובה תגרדמל עיגהל תנמ לע תאזו תמייוסמ תולדתשה לדתשהל םדאל ול רתוח

תדימ ,תילאודיוודניא תולכתסה תויהל הכירצ היעבה לע תולכתסההש ,אוה "יולה תיב" לעב ירבדב חתפמה
ימ שי ,ותלוכיו וכרע יפכ תולדתשה השעי דחאו דחא לכ אלא ,םדא ינב לצא הווש הניא היוצרה תולדתשהה
אוהש ןוויכ ,אטחל רבדה ול בשחיי רתוי לדתשי םא הזכ שיאו ,בר ןוחטיבל עיגהל הטעמ תולדתשהב לוכיש
שי ןכ ומכ .ויתודימב השלוח לע הרומ הז ןכש ,הדימה לע רתי לדתשהל ול היה אל תגלפומ ןוחטיב תדימ לעב
היוארה תולדתשה םישוע םניא םאו ,ןוחטיבה תדימב םה םישלחש ןוויכ הבר תולדתשהל םיקוקזש םדא ינב
ישיאה ובצמב יולת אימשד אתעייסב ןוחטיבה ןיבו תישונאה תולדתשהה ןיבש סחיה - רבד לש וללכ .ולשכיי
תדדמנ החלצהה .הברה לדתשיו טעמ חטביש ימ שיו ,הברה חטביו טעמ לדתשיש ימ שי ,םדאו םדא לכ לש
,רתי תולדתשה לדתשמה הז שנעייש םימעפ .םדא ותוא לצא תולדתשההו ןוחטיבה ןיב תקייודמו הנוכנ הגיזמב
.שנועכ תאזו ,ךרוצה יפכמ רתוי לדתשהל והוקיקזיש ךכב ,וכרע יפכ

השע םיקשמה רש לש וניינע וילא לגלגתנשכ ,'הב ןוחטיב לש דואמ ההובג הגרדמ ול התייה קידצה ףסוי
לכש םימשה ןמ ןמיס ךכב הארש רשפא ."ינתרכזהו" "ינתרכז םא יכ" ,עויס תשקב לש הטעומ תולדתשה
ףסויש םיעבוק ל"זחש ןוויכ ךא ,ףסוי לש ומצע תלצהל םצעב הנווכ רהוסה תיבמ םיקשמה רש לש ותאצוה
לע דומלל רשפא שנועה ןמ אקווד .וזכ הטעומ תולדתשה וליפאו לדתשהל ול היה רוסאש אוה תוא ,ךכ לע שנענ
.ותשקב ידי לע העגפנש 'הב ונוחטב תדימ

.הטעומ וליפאו תולדתשה םוש תושעל אלו זוחא האמ לש יברימו טלחומ ןוחטיב חוטבל היה ךירצ ףסוי
םה םיטעמ םנמא .שנוע תררוגו אטחל תבשחנ ,אוה ותגרדמב קרו ףסוי לש ותגרדמב םדא לש הנטק תולדתשה
,ירצמה רהוסה תיבב תופסונ הבישי תונש יתשב שנענ ןכ לעו ותגרדמ וז התייה ךא ,ףסוי לש ותגרדמב םישנאה
ףסוי לש ותשרפ ווגכ - תולדתשהו ןוחטיב ןיב ספאל האמ לש סחי לש בצמ םג ןכ םא שי .ואיצוה ה"בקהש דע
לא הנפ אלו" ,ףסוי הז - "וחטבמ 'ה םש רשא" .ףסוי לש וניינעב ונחתפ ובש שרדמל רואיבה והזו ,קידצה
תא עדי ףסוי .הנטק השקבב אל וליפאו ללכ ירצמה רשה לא תונפל ול היה אל וכרעו ותלעמ יפלש - "םיבהר
.ןוחטיבה ןיבו תולדתשה ןיב ,ולצא ,שורדה סחיה תא הנוכנ דומאל ךירצ היהו ויתוחוכ תאו ומצע

"תא יתוחא אנ ירמא" - וניבא םהרבא .ב

?תולדתשה וא ןוחטיב

תא הז םירתוס ףא ילואו םינוש םינפוא ינשב ב"י קרפב וניבא םהרבא עיפומ תישארב רפסבש "ךל ךל" תשרפב
ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" יקולא וצ לביקש ימכ םהרבא עיפומ (ט-א) קרפה לש ןושארה קלחב .הז
אוה ,טלחומ ןפואב תייצמ םהרבא ."...'ה וילא רבד רשאכ םרבא ךליו" - ותבוגתו ,"ךארא רשא ץראה לא
תא לטונ םהרבא ?סנרפתי דציכ ?םש השעי המ ,ץראה לש התוהמל לאוש וניא ,אילפהל עמשוממכ הלגתמ
תדימל גלפומ יוטיב ןאכ שי .תולאשו תויהת לכ אללו רומג ןוחטיבב ויקולא ירחא ךלוהו ול רשא לכ תאו ותשא
,הילע הווטצנש ץראל עיגמ םהרבא .בוטה לא ותוא ליבויו וילע חיגשמ ה"בקהש חוטבו ךומס ובלשכ ןוחטיבה
.'הב םהרבא לש טלחומה ןוחטיבה תדימ תא אטבמ קרפה לש הז קלח .'ה יפ לע ץראב ול ךלהתמו חבזמ הנוב

דרוי ץראב בערה תובקעב .הצקה לא הצקה ןמ ,הרואכל ,הנומתה הנתשמ (כ-י םיקוספ) קרפה לש ינשה קלחב
יפכ 'הב דוע חטוב וניא עודמ ?המירצמ םהרבא דרוי עודמ .ץראב בערה דבכ יכ םש רוגל המירצמ םהרבא
ץראה תא יתתנ ךערזל" יכ וחיטבהו וילא הארנש 'הב םהרבא לאש םאה ,קרפה לש ןושארה קלחב וניארש
יתלבה לא ותדלוממו וצראמ ותכילה תא הנייפאש ןוחטיבה תדימל הריתס הניא המירצמ ותדירי םאה ?"תאזה
ותשאמ םהרבא שקבמ המירצמ וכרדב ,וכרע יפל הניאש תולדתשה הניה המירצמ ותדירי םאה ?'ה ירחא ,עדונ
- ורובעב רקשל ותשאמ שקבמ םהרבא .(גי) "ךללגב ישפנ התיחו ךרובעב יל בטיי ןעמל תא יתוחא אנ ירמא"
עודמ ?הלילח תוירע תנכסב ותשא תא דימעהלו רקשל ןכומו םייח תנכסב אצמנ םהרבא ?הזה רבדכ ןכתייה
.הרואכל ,הרזומ תולדתשה השוע אלא ,ןושארה קלחב עיפומש יפכ הנכסה ןמ ונליציש 'הב חטוב םהרבא ןיא
תפדעהב הז והשעמב םהרבא ךמתסה המ לע .תויחל ךישמהל לכויש תנמ לע ורובע רקשל ותשאמ שקבמ אוה
תחקלנ הרש ?"רובעי לאו גרהי" לש ךרעל םוקמ ןאכ היה אל םאה ,ולש וייח תנכס ינפ לע תוירעב ותשא ןוכיס
ןמ לצניהל הנוכנה ךרדה וז םנמואה "הרובעב ביטה םהרבאלו" "איה יתוחא" רמא םהרבא ןכש ,הערפ תיבל
תשרפב םהרבא אטח אל םאה ?ךדיאמ תולדתשההו דחמ ןוחטיבה תלאשב םהרבא דדומתה דציכ ?םירצמה
?"תא יתוחא אנ ירמא"

אטח וניבא םהרבא יכ עדו" : (י ,ב"י) וירבד הלאו ,וז השרפב ן"במרה תטיש דואמ השקומו תמסרופמ ,העודי
ותוא ליציש 'הב חוטבל ול היהו ,והוגרהי ןפ ודחפ ינפמ ,ןווע לושכמב תקדצה ותשא איבהש ,הגגשב לודג אטח
ינפמ הליחתב הילע הווטצנש ץראה ןמ ותאיצי םג ,ליצהלו רוזעל חכ םיקלאב שי יכ ול רשא לכ תאו ותשא תאו
דיב םירצמ ץראב תולגה וערז לע רזגנ הזה השעמה לעו תווממ ונדפי בערב םיקלאה יכ ,אטח רשא ןווע בערה
."אטחהו עשרה המש טפשמה םוקמב .הערפ

: םיאטח ינש אטח םהרבא יכ עבוק ן"במרה

רמאת איהש שקיבו רקישש ךכ ידי לע תאזו ,אטחל לושכמ לש בצמב ,הרש תקדצה ותשא תא םש םהרבא .א
ותשא תאו ותוא ליציש 'הב ןוחטיב רסוח אטבמ ואטח .אטח - וז הרוצב לצניהל שקיבש םהרבא ,ותוחא איהש
.ול רשא לכ תאו

וילע ץראב בער שי םאו ,ןענכ ץרא לא תכלל הווטצנ אוה .םהרבא לש ינשה אטחה איהש לארשי ץרא תביזע .ב
.'הב ןוחטיב רסוחל יוטיב ןאכ שי .בערמו תווממ וליצי 'הו ץראב ראשיהל

לצא ודבעתשי וינבש אוה קומינהו ,וינבל "םירצמ תולג" אוה ,ן"במרה תעדל ,הלאה םיאטחה ינש לע שנועה
םולשת םג היהי םש םהרבא עישרהש םוקמב .וינב ודבעתשי םש םהרבא אטחש םוקמב .םירצמ ךלמ הערפ
.שנועה

וז ותעד לע וקלחו תובר תוישוק וילע ושקה םיברו ,רומאכ ,דואמ םישקומ םניה ן"במרה לש הלא םירבד
.וז השרפב םיאטח םהרבאל תסחיימה

רמוא רתיה ןיבו ,וז השרפב ותטישב ן"במרה יפלכ הלודג תופירחב אטבתמ ,י קרפ ,'ה תורובג" ורפסב ל"רהמה
ילודגמ אוהש ן"במרה יפלכ דחוימב ףירח הז יוטיב - "לכו לכמ ושוריפ רקענש דע תוישוק וילע ושקה רבכו" :
המלידב ן"במרה תטיש תאטבמ המו ן"במרה לע ושקהש תוישוקב ןומט המ ןיבהל הסננ ,תישאר .םינושארה
."תא יתוחא אנ ירמא" תשרפב םהרבא ינפב הדמעש

:ן"במרה תטיש לע םירבסההו תולאשה

רחאלש תעדה לע הלעי םאה .(ב ,ז"י תישארב) "איה יתוחא" :הרשל רמאו םהרבא רזח ררגב םהירוגמב .א
התוא ותשא הקברמ שקיב אוה םג ונב קחצי .ב ,תינש אטחיו רוזחי ,תמדוקה תשרפב שנענו אטח םהרבאש
?המוד ךרדב אטחיו רוזחי קחציש ןכתי ךיא ,שנענו אטח םהרבא םא .המצע השקב

ךיא ןכ םא ,דמע םלוכבו םהב הסנתנ םהרבאש תונויסנ הרשע לע תינמנ הב רושקה לכו המירצמ הדיריה .ג
?אטחכ הבישחהל רשפא

,סנה לע ךומסי םאה וא ןכתסיו ןענכ ץראב תבשל ראשי םאה - ?בערה ןמזב תושעל םהרבא ךירצ היה המ .ד
?סנה לע םיכמוס ןיא אלהו

תירב תשרפב ,ו"ט קרפב קר אלה ?ב"י קרפב םהרבא ישעמל שנועכ "םירצמ תולג" תא ן"במרה עבוק עודמ .ה
.ב"י קרפב אל ךא תילארשיה המואה לש תווהתהה ךילהתמ קלחכ "תולגה" הרכזנ ,םירתבה ןיב

?המצע הרותב רכזנ רבדה ןיא עודמ - ושינעה 'הו אטח םהרבא םא .ו

אל עודמ - ןווע לושכמב הרש ותשא תא םהרבא דימעהש ,אטח התייה "תא יתוחא אנ ירמא" השקבה םא .ז
?יאלפ ןפואב הרש הלצינ הז עודמו אטחל סחייתמה שנועה ראותמ

אטח םהרבאל סחייל ןתינ םא הלאשב תוקומעו תובר תויהת תוררועתמ יכ םיאור ליעל ונינמש תוישוקה ןמ
גואדל ידכ תירעזמ תולדתשה לדתשהל בייח היה אל םהרבא םאה .ןווע לושכמב הרש תלשכהבו ץראה תביזעב
,ומלועב ותבוח תא השע ומצע אוהש ילבמ והליציש 'הב חוטבל וילע היה םאה ?עבטה יכרדב ותחפשמלו ומצעל
הליחת ן"במרה תטישב ןומטה תא התע ראבנ ,תושעל בייח אוהו - השעי רשא לכב םדאה תא ךרבי 'ה אלה
.וילע םיקלוחה תטיש תא קודבנ ןכמ רחאלו

דע חנמש תורוד הרשעו חנ דע םדאמש תורוד הרשע ירחא 'ה ידי לע וניבא םהרבא רחבנ ן"במרה תטישל
תטלחומה ןוחטיבה תדימ .םדא תאירבב 'ה הצר הבש הלענה םדאה תרוצ אוה םהרבאש הערכה ךותמ םהרבא
חטובה תדימל עיגה םהרבא יכ הרומ ,ב"י קרפ לש ןושארה קלחה ןמ הלוע איהש יפכ ,וארובב םהרבא לש
.איהש תולדתשה לכ תושעל אלו טלחומ ןוחטיב 'הב חוטבל ךירצ היה םהרבאש ן"במרה עבוק ךכיפל .רומגה
.ועייסמ היה 'הו בערה ןמזב ץראב ראשיהלו 'הב חוטבל םהרבא היה ךירצ ,ןכא

םהרבא .הערפ תיבב יארונ ןויסינב הרש תא דימעה הז ןכש "אנ ירמא" תשקבב לדתשהל ול היה רוסא ,ןכ ומכ
םהרבא לש ודמעמ .השק תוסנתה תוסנתהלו ורובעב רקשל הרשמ שקבל ילבמ ונליציש 'הב חוטבל ךירצ היה
ןוחטיב לעב היה ףסויש םשכ .םיקשמה רש תשרפב ףסוי לש ודמעמל ,ן"במרה תעדל ,ההז ןוחטיבה תדימב
לע ךלהש םהרבא םג ךכ ,ותולדתשה אלל וליצמ היה ה"בקהו ללכ לועפל אלו תבשל היה ונממ שרדנהו 'הב רומג
ץראב ראשיהל ךירצ היה ,החטבהה לע ךמסש ךות תעדונ אל ץרא לא וצראמו ותדלוממ ,ויבא תיבמ 'ה יפ
תשקב תועצמאב ותשא לע ןנוגל קקזנ היה אל אליממ .ער לכ ול הנואי אלש 'הב חוטבלו ,בערה ןמזב לארשי
."אנ ירמא"

וערז תשנעה ידי לע לודג ןוקית ,ן"במרה תטיש יפל ,היה ךירצ ,םהרבאב ושרושש 'הב ןוחטיבה תדימב םגפה
םייולג םיסינ ישעמב םידבע תיבמ םתוא הדופה 'הב רתוי םיחטובו רתוי םינקותמ ואצי הנממש םירצמ תולגב
וניבא םהרבא אטח ן"במרה תטישל ,רבד לש וללכ .וגיהנמו םלועה ארובב םתולת תדימ תא םילגמה
ןאכ םג .םירצמב םידבע תיבב הארונה תולגב וערזו אוה שנענ ןכ לעו ןוחטיב רסוח האטיבש רתי תולדתשהב
.םהרבא לש ןוחטיבה תדימ לדוג תא הלגמ שנועה לדוגש ,"יולה תיב" תטישל ,רמול רשפא

,ןכ םא ,והמ איה תלאשנה הלאשה .ליעל ונארהש יפכ ,ן"במרה תטיש לע םיקלוחה ובר ליעל ןייוצ רבכש יפכ
תקדצה ותשא תמשהב אטח אל יכו המירצמ ותדיריב אטח אל יכ םירבוסה תעדל םהרבא לש ותוגהנתה רשפ
תומלש לש תוגהנתה - ב"י קרפ לש ןושארה קלחב ותוגהנתה ןיבש רעפה תא ריבסהל רשפא דציכ .ןווע לושכמב
עודמ ,המירצמ דרי עודמ .קרפה לש ינשה וקלחב תוקפסו תולאש תררועמה ותולדתשה תמועל ,ןוחטיבה תדימב
?'ה ידי לע חטבוה אלה - ?דחפ עודמו ותשא תא ןכיס

הלועמו אילפמ ןפואב וניבא םהרבא דמע (םירחאו ל"רהמה ,ן"רה םהיניב) ן"במרה לע םיקלוחה תעדל
.בערה ץורפ םעו ןענכ ץראל ואוב םע הררועתהש היצאוטיסב

תינויגה תורשפא ןיא ךכיפלו וניבא םהרבא םהב הסנתנש תונויסנה תרשע םע הנמנ םהרבא ימיב בערה .א
לעב היהש םהרבא יכ תעבוק וניבא םהרבא הסנתנ םהבש תונויסנה הרשעמ דחא והזש החנהה .אטחכ ותונמל
תא ןוחבלו תוארל 'ה תאמ ןויסינ ,ול תחטבומה ץראה לע אבש בערב האר ,ויקלאב ההובגה ןוחטיבה תדימ
אב אל ףאו הלעמ יפלכ סירתה אל םהרבא .בערה יישק וינפל ודמעי וליפאו וארובב םהרבא לש ותוקבד תדימ
התא דדומתהל וילעש הדבועכ בערה תא םהרבא לביק ןימאמכ .ומלועב ותבוח וזש הארש יפל הינורטב
בושלו םירצמב המ ןמז ומצע םייקל בשח םהרבא .בער ןיא םש םוקמ - המירצמ הדירי היה אצמש ןורתיפהו
.בערה ץורפ םע רצונש שדחה בצמב םהרבא לש תשרדנה ותולדתשה התייה וז .בערה ףולח םע הצרא

:ב-א ,'מ השרפב הבר תישארב שרדמ תאז דמול ךכ

- '...ודסחל םילחימל ויארי לא 'ה ןיע הנה' : (ג"ל םילהת) ביתכ ,'רוגל המירצמ םהרבא דריו ץראב בער יהיו' "
,(ד"צ םילהת) 'הי ונרסית רשא רבגה ירשא' (ב"כ 'רב) '...התא םיקלא ארי יכ יתעדי התע' רמאנש ,םהרבא הז
אלו ןובער וילע ץפק אציש ןויכ ,'ךמש הלדגאו ךכרבאו' םהרבאב בתכ המ .'ונדמלת ךתרותמו' דיפקהל אב םאו
."'םש רוגל המירצמ םהרבא דריו' אלא דיפקה אלו רגת ארק

אל .ונממ שרדנכ ושפנ תויחהל םירצמל תינמז דריו בערה ןויסינב דמע םהרבאש רוריבב הארנ שרדמה ירבדמ
דומעל עדויו ונרסיימ ה"בקהש "רבגה ירשא" ארקמה תא וילע ושרד אלא ךכ לע שנענ אל םהרבאש דבלב וז
.ןוחטיב ךותמ םירוסיב

םירתבה ןיב תירב תשרפב ו"ט קרפב רכזומ םירצמ תולג ןיינע .םירצמב תולגה שנועל רכז ןיא ב"י קרפב .ב
השרפב בותכה תקיתשמ .המירצמ ותדיריבו בערה ןמזב םהרבא לש ותוגהנתה םע ותוא רשוק ה"בקה ןיא םשו
המירצמ ותדיריב ותולדתשהו ןויסינב דמע וניבא םהרבא יכ הארנ ,הפ לעבש הרותב ןהו בתכבש הרותב ןה ,וז
.ןוחטיבה תדימב לודג ותויה םצעמ תבייחתמ וליפאו תימיטיגל תולדתשהכ הלבקתנ

ןכתיי אלו ןכ השע ונב קחצי םגו םיתשלפ ךלמ לצא םג "תא יתוחא אנ ירמא" הרשל ותשקב לע רזח םהרבא .ג
תוירע ןויסינב ותשא הקבר תא םש היה אל ונב םגו ,ן"במרה תטישל - אטח ןכא םא ,אטחיו בושי םהרבאש
לא אובנ התעמ .תיחרכה ףאו תרתומ תולדתשה וז יכ ,ןכ םא ,ורבס קחצי םגו םהרבא .אטח ךכב היה וליא
.תישונאה ותולדתשהו 'הב ונוחטב ןיב סחיה תלאש תא רתפ אוה דציכו םהרבא לש תוגהנתה תוהמ רוריב

רומא אוה יכ האר המירצמ וברקתהב .'ה תאמ ןויסינכ המירצמ תדרל ותוכרטצה תא ספת םהרבא יכ וניאר
.םהרבא לש ותוטבלתה תא ל"זח םיאור ךכ .רתוי השק ילואו ףסונ ןויסינב דומעל

םראב ונכלה ,רמא '...תא הארמ תפי תשא יכ יתעדי אנ הנה' הל רמוא אוה וישכעו המע אוה וללה םינשה לכ"
יתוחא אנ ירמא םירוחשו םירועכ םוקמל םיסנכנ ונאש וישכע ךתומכ האנ השא ונאצמ אלו רוחנ םראבו םירהנ
."...תא

?םהרבא לש ונובשח היה המ

,תאז תמועל .ותשא תא וחקיו המיזה יפוטש םירצמה והוגרהי ,הרש לש הלעב אוה יכ ריהצי םאש רבס םהרבא
לכל .הערל ועגי אל הרשב םגו התיממ םהרבא לצניי ךכב .וגרוהל עינמ םהל היהי אל "תא יתוחא" רמאי םא
לכ תא השעי םהרבא .ןמז חיוורי ךכבו רהומ תושירדב הברי אוהו התוא תאשל תושר היחאמ ושקבי רתויה
לבקי אוה אימשד אתעייסל קקדזיש עגרבו תישונאה תלוכיה לובג הצק דע לדתשי ,עבטה יכרדב וילע לטומה
היצאוטיסה ןמ רשואמ וניא יאדווב אוה םגו לק אל ןויסינב הדימעמו ותשא תא הזב ןכסמ אוה םנמא .התוא
- ונממ תשרדנה תולדתשהה תדימ תא קיודמב דמא םהרבא .וב דומעל שיו ןויסינ והז ךא ,הילא עלקנש הארונה
.הנממ תיחפה אלו הילע ףיסוה אל

ךלמה ידי לע אמטיהל תיתימא הנכסב הרש התייה םש םירצמ ךלמ הערפ לא הרש החקלנשכ ףרחוה ןויסינה
דימ ,הרשב תעגל ודי חלש הערפשכ .הנכסה עגרב קוידב ימיימשה עויסל הרשו םהרבא וכז ןאכ םלוא .ירצמה
הרש .עגפנ אל םהרבא םגו הנכסה ןמ הלצינו הערל הב עגנ אלו (זי ,ב"י) "םילודג םיעגנ הערפ תא 'ה עגניו"
תא חותמל ךרוצה תנבהב םהרבא םע הלועפ הפתישו המיכסה ,הארנכ ,איהו תאזה השרפה לכל הפתוש התייה
תא חותמל בטיה ועדי הרשו םהרבא .אימשד אתעייסל םיכוז זא קר יכ ,תישונאה תלוכיה לובג הצק דע לבחה
הב ונייטצהש ןוחטיבה תדימב ץרמנ קוידב העגנ וזו םש םתוהשבו המירצמ םתדיריב םהלש תולדתשהה תדימ
דמעו 'הב ונוחטב ןיבל ותולדתשה תדימ ןיב סחיה תא ןוכנ לא ןווכל םהרבא עדי ,ללכ ועגפנ אל ןכ לעו ךכ לכ
חטובכו ןימאמכ תאז לכו ול המודה ןמו רועיכה ןמ הרש תלצה ןויסינבו תווממ ותלצה ןויסינבו בערה ןויסינב
.ובטימב 'הב

ךלמה דוד .ג

םולשבא דרמ תשרפב ותולדתשהו ונוחטב

הריתח השעמ ירחא ויבא לע םק םולשבא .ךלמה דוד ייחב רתויב תושקה תוישרפה תחא הוויה םולשבא דרמ
ןב לש דרמ הז היה .םיכמות ץמוקו אוה ,ושפנ לע חורבלו םילשוריבש ואסכ תא בוזעל ויבאל םרגו םעל הפונחו
ויבא ישי תיבב וחשמיה םוימ ,דוד לש וייח .םימש תוכלמ דגנכ םג םולשבא דרמ ךכבו ,תוכלמב דרמו ויבאב
דרמ לש וז הרעס ירה ,דואמ דע םירעוס ויה וייחש םע .טקשהו םולש ייח ויה אל ,םפוסל דעו םחל תיבב
יאמ לכ" לבקל עדויהו ויקלאב חוטבה דוד תא ,באה דוד תא ,ךלמה דוד תא העזעזב דחוימב תטלוב םולשבא
."דיבע בטל אנמחר דיבעד

יוטיב דוד אטיב ובש דחא רומזמ יוצמ םינקז הרשע ידי לע ךלמה דוד בתכש םילהת ירומזמ םישמחו האמ ןיב
.(א ,'ג םילהת) "ונב םולשבא ינפמ וחרבב דודל רומזמ" .םולשבא דרמ לש עוריא ותואב וילע רבעש תא זע יטויפ
םיקמ יננה' (ב"י ,'ב לאומש) איבנה ול רמאשמ ורמא וניתוברו רבדב הדגא ינב ושרד תושרד הברה" : י"שר
,אוה ונבש עדיש ןוויכ .ילע םחרמ וניאש ילע םוקי רזממ וא דבע אמש רעוס ובל היה 'ךתיב ךותמ הער ךילע
ותונדא םיקיזחמ ןירדהנסמ םהש יתלפהו יתרכהו וידבע ויהש תמייק וסיסכט הארש לע הדגא שרדמו .חמש
הנה ךלמה ינודא רחבי רשא לכ' : םש בתכ המ ,'םולשבא ינפמ החרבנו ומוק' : (וט ,םש) םהל רמאשכ םהילע
."'םש והולכלכו ותארקל ואצי ידעלגה יליזרבו לאימע ןב ריכמו שחנ ןב יבושו (זי םש) םיינחמ אבשכו ךידבע

הלאש לע םידסוימ םישוריפה ינש .'ג קרפ םילהת רומזמבש ןושארה קוספה רואיבל םישוריפ ינש איבמ י"שר
היה םיאתמ רתוי אלה ?"ונב םולשבא ינפמ וחרב" לע רומזמ דוד רמוא םאה - "דודל רומזמ" - תחא תבקונ
המרג רשא הביסה התייה המ - דואמ הקזח הישוק ןאכ השקמ י"שר ?"דודל רומזמ" אלו "דודל הניק" רמול
לע ,ובצמ לע ןנוקי דודש היה יוארה ןמ ,וב םולשבא דרמ לע באכו ךלמכ ול השק ךכ לכ היצאוטיסב רמזל דודל
ותוא לע "רומזמ" רמא ןכא דודש איה רומזמב הלגתמה תואיצמה ךא .ונב ינפמ חורבל ץלאנ ,ךלמה ,אוהש
.דוד לש ותרמזל םירואיב ינש רומאכ איבמ י"שר .דואמ דע הלודג ההימתהו עוריא

ךילע םיקמ יננה 'ה רמא הכ" ועידוהו איבנה ןתנ וילא אבשכ ,עבש תבו יתיחה הירוא תשרפב ואטח ירחא .א
רזממ וא וידבעמ דחא וילע םוקיש איה איבנה תנווכ אמש דחפש דוד לש ובל רעס (אי ,ב"י ב"ש) "...ךתיבמ הער
ונב היהי ותיבמ וילע םקהש דודל עדונשכ .ותכלממ לכל ןוסא הז היהיו ,ןוסא וילע וטימיו וילע םימחרמ םניאש
י"שר ירבד .רז שיא אלו ואסכ תא סופתיו םילשורימ ותוא שרגיו וילע םוקי רשא הז אוה ונבש ,ךכ לע חמש -
ונשרגיו וילע םוקי ונבש דוד רבס וליא ןכש ,ךופה תויהל בצמה היה ךירצ יעבט ןפואב .דואמ םישקומ הלא
ולו , הזמ השק בצמ ןכתיי םאה .ותוכלממ ושרגל ויבא לע םק ןבש לע רועסל ובל היה ךירצ זא יכ ,םילשורימ
ירבדכ ,תרחא גהנ ךלמה דוד םלוא .חומשל ךירצ היה זא יכ החפשמ ןב אלו רזממ וא דבע הז היהיש ול עדונ
רמאו ובלב חמש - ונב הז היהיש ול עדונשכ וליאו ובל רעס ,רזממ וא דבע ,רז שיא הז היהיש בשחשכש ,י"שר
.רבסה ןועט רבדה .רומזמ

ותמיאמ םילשורימ תאצל דוד ץלאנש העש .ותרמזלו ותחמשל תרחא הביס היוצמ י"שר לש ינשה ושוריפב .ב
שש (ןירדהנסה) יתלפהו יתרכהו וידבע לכ וילא ופרטצהש רמולכ ,"תמייק וסיסכט" ןיידעש האר ,םולשבא לש
"ךידבע הנה ךלמה ינודא רחבי רשא לככ" ול םירמוא וירחא םיכלוה םהו ,ךלמה ינפ לע םירבועה שיא תואמ
ידעלגה יליזרבו לאימע ןב ריכמו שחנ ןב יבוש ידי לע הבר הכרבב לבקתנ םיינחמ ואבשכו .(וט ,ו"ט םש)
תופשו האמחו שבדו ילקו םישדעו לופו ילקו חמקו םירועשו םיטחו רצוי ילכו תופסו התשמ" ורובע וניכהש
ול שיש החמשל הביס דוד הזב האר ,(טכ-זכ ,ז"י ב"ש יפ לע) "...לוכאל ותא רשא םעלו דודל ושיגה רקב
דודל רומזמ" תרימאב חתפו חמש ךכיפל .םהילע ותונדא םיקיזחמ ןיידע רשא שיא תואמ שש םתוא - םיכמות
םולשבא ירחא ךלה םעה לכ ירה ,דוד תא חמיש הכ המ ןיבהל דואמ השק ןאכ םג ."ונב םולשבא ינפמ וחרבב
לש ותמחנ וז םאה ,רומזמ דיגהל הביס וז םאה .שיא תואמ שש קר וילא ופרטצהש ךות חורבל ץלאנ דוד וליאו
,הניק אלו רומזמ רמול ואיבהש ול םינמאנ םישנא ץמוקב דוד האר המ ,דוד

.ל ,ו"ט 'ב לאומש רפסב ראותמה םילשורימ ותחירב לש עוריאב ןויעה ןמ הלוע דוד לש ובצמל תיללכ הלאש
הלע ולע ותיא וכלהש םישנאה לכו ףחי ךלוה אוהו ול יופח שארו ,םיתיזה הלעמב הכובו הלועכ ראותמ דוד
ונב רשאכ ארונה ובצמ לע לבאתמו הכוב אלא םירומזמ רמזמה דוד תא םיאצומ ונא ןיא הזה רואיתב .הכבו
רמוא דוד םאה : איה ,ןכ םא ,הלאשה .הכולמה תיבמו םילשורימ ושפנ לע חורבל וצלאמו וב דרומ םולשבא
?"הכבו הלע הלוע" דוד וא "דודל רומזמ"

.איבה י"שרש םישוריפה ינש יפל "דודל רומזמ"ל תוביסה יתש תא ראבל הסננ

לכו ,םימש תוכלמ לוע תלבק לש הדימב ןייטצמ דוד - "חמש ,אוה ונב עדיש ןויכ" - י"שר לש ןושארה ושוריפ
לואש תיבמ שיא עיפומ םילשורימ החירב לש וז השק העשב .הגיהנמה 'ה די תא וב האר ול עריאש עוריא
בישה .לעילבה שיאו םימדה שיא אצ אצ" .ללקו אוצי אצי לואש תיב תחפשממ ארג ןב יעמש .דוד תא ללקמו
םימד שיא יכ ךתערב ךנהו ךנב םולשבא דיב הכולמה תא 'ה ןתיו ויתחת תכלמ רשא לואש תיב ימד לכ 'ה ךילע
תא ללק ול רמא 'ה" : דוד הנוע ךלמה תא הזיבש לע וגרוהל הצור היורצ ןב ישיבאשכו .(ח-ז ,ז"ט ב"ש) "התא
ותללק תחת הבוט יל 'ה בישהו יינעב 'ה הארי ילוא" - דוד לש וקומינ (י םש םש) "ןכ תישע עודמ רמאי ימו דוד
.(בי םש םש) "הזה םויה

םאש חטוב םג אוהו 'ה תאמ לוכהש לבקמו עדוי אוהש ינפמ ,ללקמה דגנכ עבצא ףקונ וניאו 'הב חטוב דוד
ןידה תא לבקמ אוהו 'ה ידי לע השענ ודגנכ השענש המ לכש שח דוד .הל הכזי - 'ה תעושיל הפציו לובסיו קותשי
וילא ףרטצהל שקבמ רשא יכראה ישוח תא דוד האורשכ ,תאז תמועל .תולדתשה םוש השוע וניאו הענכהב
דחמ לפותיחא תצע תא רפהל תנמ לע םולשבא הנחמל ףרטצהל דוד ונממ שקבמ ,ובצמ לע ומע לבאתמו
זאמ ינאו ךיבא דבע היהא ךלמה ינא ךדבע םולשבאל תרמאו בושת ריעה םאו" .ךדיאמ הערה ינפמ וריהזהלו
ישוח .םולשבא לצא עמשי רשא לכ תא דודל דיגהל חלשי םיחילש ינשו ,(דל ,ו"ט ב"ש) "...ךדבע ינאו התעו
יכראה ישוח תא חלוש אוה ,תולדתשה לש תיניצר הלועפב שרופמב ןאכ טקונ דוד ,דוד תדוקפ עצבמ יכראה
תא אנ לכס" 'ה לא ללפתמ םג דוד .םולשבא תיבב "ןיעידומ" ול ףוסאל ונממ שקבמו לפותיחאל ידגנ חוכ תויהל
.(אל ,םש) " 'ה לפותיחא תצע

םאה ,ללקמ ארג ןב יעמש תא עמשש העש דוד לש ותקיתש תמועל ןאכ דוד לש ותולדתשה תא ןיבהל ןתינ דציכ
"םימלוע תוכלמ" וחיטבהש ה"בקה לע ךמס אל עודמ ?ןאכ דע ןיגפהש ןוחטיבה תדימב תמגופ אל וז ותולדתשה
דוד לעפ דציכ ?םיכלהמה תא שבשלו תוסנל יכראה ישוח תא חלש אלא לפותיחאו םולשבא ףכמ ונליציש
דוד קפתסה אל עודמ ?םולשבאל לפותיחא תצע תא רפהל ודצמ תולדתשהו 'הב ןוחטיב ןיבש תאזה המלידב
לכ יפ לעו הרושכ גהנ דודש הרות םולשבא רצחב תושחרתהב ןויע ?"'ה לפותיחא תצע תא אנ לכס" : ותליפתב
.תולדתשהו ןוחטיב ןיבש ןוכנ סחיבו ןימאמה ןמ תושרדנה הדימה תומא

ישוח תצע לומ לפותיחא תצע

לפותיחא תצע לש הכרע היה דואמ הלודג ,דימו דוד תא עירכהל םולשבאל הצעב לפותיחא חתופ ז"י קרפב
םג לפותיחא תצע לכ ןכ םיקלאה רבדב שיא לאשי רשאכ םהה םימיב ץעי רשא לפתיחא תצעו" .םהה םימיב
תנמ לע יוחיד אללו תידיימ דוד ויבאב עוגפל םולשבאל ץעיימ לפותיחא .(גכ ,ז"ט ב"ש) "םולשבאל םג דודל
:לפותיחא רמוא ךכו .םולשבא - ןבה לא םעה לכ תא בישהלו ועירכהל

יתדרחהו םידי הפרו עגי אוהו וילע אובאו .הלילה דוד ירחא הפדראו המוקאו שיא ףלא רשע םינש אנ הרחבא"
שקבמ התא רשא שיאה לכה בושנ ךילא םעה לכ הבישאו .ודבל ךלמה תא יתיכהו ותא רשא םעה לכ סנו ותוא
.(ג-א ,םש) "לארשי ינקז לכ יניעבו םולשבא יניעב רבדה רשיו .םולש היהי םעה לכ

: םיביכרמ רפסמ לפותיחא תצעב

.שיא ףלא רשע םינש לש אבצ שארב דומעי לפותיחא .א

.רומש ותיבב ראשיי םולשבא ךלמה .ב

.תיסיפו תישפנ רובש אוהו שלח דוד לש ובצמ רשאכ ,דימ וישנאו דוד תא וכי וילייחו לפותיחא .ג

.ועירכיו ודבל דודב עגפי לפותיחא .ד

.הבורמ םימד תוכיפש ילב םולשבא לא םעה תא בישמ לפותיחא .ה

םולשבא ישנא תבוטל לעפי העתפהה םרוגו ןנוכתהל לוכי וניא דוד רשאכ ,הלילה ,דימ השעית הלוכ הלועפה .ו
.לפותיחאו

םולשבאו תותייצמו תובושק םיינזוא לע תלפונ לפותיחא לש תיתילכתהו תיטלחהה ,הריהבה וירבד תאצרה
לש וחוכ המכ דע ררבתמ ןכא .לארשי ינקז לכ םג ךכו העצהה תא לבקמ - ועירכהל ץפחו ויבאב דרומה
ןיא "...לפותיחא תצע ןכ םיקלאה רבדב שיא לאשי רשאכ" תלבקתמ ותצע ,םיעמשנ וירבד ,קזח לפותיחא
היה ,לארשי ינקז לכו םולשבא י"ע לפותיחא לש ותצע רושיא ירחא ,הרואכל .לפותיחא לש וירבד לע ןיררוע
שקבמ םולשבא .יופצ יתלב ןוויכמ העתפהה האב ןאכ .הלועפל תאצלו וישנא תא רוחבלו םוקל לפותיחא ךירצ
ישוחל םג אנ ארק םולשבא רמאיו" .לפותיחא תצע לע ולש ותעד המ עומשל תנמ לע יכראה ישוחל אורקל
תא עומשל אוה הצור עודמ .דואמ םיהומת הלא םולשבא ירבד ('ה ,םש) "אוה םג ויפב המ העמשנו יכראה
לפותיחא לש ודמעמ אלה , הבוט הניא לפותיחא תצעש והשימ לש ותעד לע הלעי םאה ?יכראה ישוח לש ותעד
.'ה תצעכ וירבד תא ולביק לארשי ינקז לכו וילע םיקלוח ןיאש טלחומו רורב ךכ לכ

והשמ הלגמ דוד תא תוכהל ךרדל לפותיחא לש ותאיצי תייהשהו תפסונ הצע שקבמ םולשבאש הדבועה םצע
עתרנ ,דוד ךלמה ויבאב דרומה םולשבאש אלא תאז ןיא .ויבא דוד יפלכ םולשבא לש ויתושגרב קומע ימינפ
הלילב וב דוע דוד לע םוקל הצורה לפותיחא לש ותטלחהמו ,המצעלשכ הנוכנה ,תצחומה העצהה ןמ אעמיק
אל דוע - ותגירה ידכ דע ךא ויבא תוכלמב דרמ םנמא אוה ,דוד לש ונב תאז לכב אוה םולשבא .שפנ ותוכהלו
ךותמ לפותיחא לש ץחמה תינכת תא אעמק תוהשהל ונוצרמ תעבונ תפסונ הצעל ותשקב .תכל קיחרהל זעה
לש ותליפנ תליחת התייה תפסונ הצע עומשל השקבה םצעש ןלהל הארנ דוע .ויבא דוד לע עגרל וימחר ורמכנש
.דוד תא עירכהל םולשבא הצור ןכא םא לפותיחא תצעמ בוט היה אל הלא תוביסנב ןכש ,םולשבא

ףאו - תפסונ הצעל םולשבא תשקב תא עומשל ומהדנ םולשבא יצעוי םג ומכ ,לארשי ינקזו םעהש קפס ןיא
וזש ןיבה ,דואמ םכחה ,לפותיחאש קפס ןיא םג .ותצע לע רוערע-רוהרהה לע תוקומע עגפנ ומצע לפותיחא
תמיוסמ תוחונ יא שח יאדווב יכראה ישוח םג .לפותיחא לש - ולש וכרד ףוס םגו םולשבא לש ותסובת תליחת
.הצעב דואמ לודג אוהש ימ לש "הצעה רקבמ"כ ןאכ עיפוהל

שמתשהל ביטיה יכראה ישוח .ארקמב םיקירבמה םימואנה דחא אוה גי-ז םיקוספב יכראה ישוח םואנ
תדוקנמ םולשבא תא טיסהל תנמ לע שפנה תרותב ולש עדיה לכבו הקירוטרה יעצמא לכב הנוכנ הגיזמבו
.לפותיחא לש ותמיזממ וישנאו דוד תא ליצהל תנמ לע תאז לכו ותצע םעו ומע תוהדזה לא לפותיחא םע תוהדזה
עדי םג אוה .דוד תא עירכהל רשפא ךכ קר יכו םולשבאל דואמ הבוט לפותיחא תצעש בטיה עדי יכראה ישוח
רבגתהל ישוח ךירצ היה הלא םילושכמ לע .םולשבא יניעבו םינקזהו םעה יניעב לפותיחא לש דבכנה ודמעמ תא
.ויבא םוקמ תא תאז לכב סופתל םולשבא לש ונוצר םצע לע םג ומכ

םהיטרפל ישוח ירבד תא קודבנ

- ישוח ירבד לש וז החיתפ .(ז) "תאזה םעפב לפותיחא ץעי רשא הצעה הבוט אל םולשבא לא ישוח רמאיו" .א
המהדתל םרג םתסה ןמו ,הלודג הזעה תשרוד המצעלשכש הלועפ ,לפותיחא תצע תלילשב ליחתמ אוה ,המיהדמ
ולש הלילשה ןכלו הכאלמה תא בטיה עדוי ישוח .בטיה יונב קוספהש ךכל בל םישל שי ךא .םיעמושה לצא הזע
.תאזה םעפב - לפותיחא ץעי רשא הצעה הבוט אל םנמא .בושחו ריכב ץעויכ לפותיחא לש לודג בויחב הלוהמ
,'ה רבדב הליאש לש בצמל המוד איהש בותכה תודע תא ונאבהו לפותיחא תצע לע קולחל ןיא ללכ ךרדב
תובוט תוצע ןתמב לשכנ וניא ללכ ךרדב רשא לפותיחא לשכנ ,תאזה םעפב יכ ישוחל ול הארנ ךא .לוכיבכ
תיברימ תוריהז ךות ,הלועפה ןוויכב ןוצרה יונישל ולש להקה תא יכראה ישוח ןיכמ הזכ ןפואב .םיכלמל
תא עומשל ההימכ להקב רצוי םג יכראה ישוח .לפותיחא - דבכנהו עודיה ץעויה לש ילוגסה וכרעב העיגפמ
דואמ םיענכשמ םיקומינל קוקז ןכא יכראה ישוח .לפותיחא לע קולחל זעהש שיאה לש ויקומינו םירבדה ךשמה
.וילא ףכה תא תוטהל ידכ

שיא ךיבאו הדשב לוכש בודכ המה שפנ ירמו המה םירבג יכ וישנא תאו ךיבא תא תעדי התא ישוח רמאיו" .ב
הלחתב םהב לפנכ היהו תמוקמה דחאב וא םיתחפה תחאב אבחנ אוה התע הנה .םעה תא ןילי אלו המחלמ
הקספה יכראה ישוח ,ונתעדל ,השוע ןאכ .(ט-ח) "םולשבא ירחא רשא םעב הפגמ התיה רמאו עמשה עמשו
.ומואנב ךישמי םהיפ לעו םינושארה וירבדמ םימשר טולקל תנמ לע ומואנב הרצק

: ישוח לש וירבד ירקיע

.תישיאו הרישי הינפ םולשבא לא הנופ יכראה ישוח.ג

קלוח ןיאש םירבד רמואו םייעבטו םיפי םיעבצב םולשבא יבא דוד לש ותרובג תא וינפב ראתמ ישוח.ד
.ליח שיאכ עודיה ךלמה דוד יבגל םהילע

.םייק ןיידע הז סחי םא קודבלו ויבא יפלכ םולשבאל שיש הצרעההו דובכה סחי תא ררועל הסנמ ישוח.ה

ףורטל לולעו וינב ירחא שפחל אצויה לוכש בד ומכ הדשב םיבבותסמ םהו שפנ ירמו םירוביג וישנאו דוד.1
.וכרדל עלקיש ימ לכ

.םעה תא ןילי אלו הלא תועשב חוני אלו טוקשי אל יאדוובו וירוענמ המחלמ שיא אוה דוד.ז

הלא רשאכו םולשבא ישנאל הפצמו ןהשלכ תורעמב הארנכ אבחתמ דודש תיטרואית החנה חינמ ישוח.ח
לע רוביגה דוד לש ודי היהת תאזכ המחלמב .ורבע םימיבכ ברקל םיכורע וישנאו דוד תא תוארל ועתפוי ועיגי
ונדועב טלחומה ולוסיחל איבת דרמה ןולשכ לע העומשה .םולשבא לש ותסובתל איבי ןולשיכהו הנוילעה
.וביאב

תידיימו תצחומ הכמ לע לפותיחא לש ימיטפואה רואיתה תא לטבל ישוח לדתשמ וירבד חתפב ,רבד לש וללכ
.לעופ היה הזו ןכתיי ,חוכ ישלח וישנאו הסונמ יתלב שיא דוד היה וליא ."קזב תמחלמ" תטישב דוד תערכהו
.באה םע ןבה לש תוהדזה לש הדימ ררועל ימומרע ןויסינ יכראה ישוח ךרוע ןאכ

טורפל ישוח הסינ ויבא תא ןבה תבהא לש וז המינ לע .וב דרומ ותויה תורמל ויבא תא דואמ בהא םולשבא
תומודר תושוחת םולשבאב ררועש רבד ,דוד לש תיאבצה ותויחמומו ותונריע ,ותרובג תא ראיתש ךות וירבדב
ךשמהב ישוח לצא הווקת לש חתפ רצי רבדהו הפי לבקתה ןבה ינפב אל חבשה .ויבא יפלכ הבהאו הצרעה לש
זע ,ברקל ןנוכתמ דוד אלא ,הישות רסח אוהשכ תורבדמב בבותסמה ,ץוצרהו רובשה ,ןדחפה וניא דוד .וירבד
.םולשבא ישנאל העתפה ןיכמה רוביגו שפנ

ידכ תפסונ הכמ קר הצוחנ רשא ,רובשהו הכומה דוד לע לפותיחא ירבדבש רואיתל רומג דוגינב דמוע הז רואית
םאש ךכ לע דמוע יכראה ישוח .וירבד םילבקתמ דציכ קודבל ידכ אעמיק ישוח ןיתממ התעמ .תיפוס ולסחל
תצעכ ,הלילה ,וילע תידיימ הפקתהל הליבומ הניא וז תורכיהו בטיה ותוא ריכהל ךירצ דוד תא חצנל םיצור
.לפותיחא

חתפמה שיאב בטיה ןנובתמ אוה וירבד תאצרהב הז קלח םייסמ יכראה ישוח רשאכ

דודל ןב אוה .רובגה ויבא לע עמשש םירבדה ןמ ןוצר תועיבש לש תטלוב העבה וב הרכינש הארנכ .םולשבאב -
רשוכו דחמ םישדחה םישוחה לעב יכראה ישוח האור רשאכ .וילע םג והשמ דיעמ רבדהו ,ליח רובג שיא -
ובל רשא ליח ןב םג אוהו" : ךישממ אוה ,ודילומ ויבא יפלכ תושגרתהב דכלנ םולשבא יכ ,ךדיאמ ןיוצמ ירוטר
ךבדנ יכראה ישוח ףיסומ ןאכ .(י) "ותא רשא ליח ינבו ךיבא רובג יכ לארשי לכ עדי יכ סמי סמה היראה בלכ
ךיבא לומ ודמעב ,ליח ןב היהי דוד ךיבא תא ףוקתל אובי רשא שיאה םא םג ורמאב ,םימדוקה וירבד לע ףסונ
יכראה ישוח ,תורחא םילמב .ותיא םייוצמ ליח ינבו ליח רוביג אוה דוד יכ לכל עודיש ןוויכ ,ובל סמי וישנאו
הפקתהמ ענמיהל שי יכ הנקסמל ךילומו דוד לש וחוכ יפלכ ץרא ךרדו דובכ לש השוחת םולשבא לצא ררועמ
ןכ לעו המכחב לפותיחא רביד אל םעפה יכ תוארהלו לפותיחא תצע תא לכסל יכראה ישוח ןווכתה ךכב .תידיימ
.תידגנ העצה עיצהל ךירצ ,יד אל לפותיחא תצע תלילשב םלוא .ותצע תא לבקל יואר ןיא

ןאכ םג .לפותיחא תצעל תידגנה ותצע תא יכראה ישוח רסומ ,אילפהל בצועמה ,ומואנ לש ישילשה קלחב ,ןכאו
םולשבא תא חפטל אוה הצור התעמ .םולשבא אוה ולש הרטמה רקיעשכ הבר המכחב יכראה ישוח לעופ
ברקה הדשב םיגשיהה ויהי ,ישוח לש ותצעכ גהני םא יכ שוחי םולשבאש ידכ לכה השוע אוהו "שרויה"
.םולשבא ךלמה לש ותוכזל ופקזיי - רקיעבו םיחטבומ

ךינפו ברל םיה לע רשא לוחכ עבש ראב דעו ןדמ לארשי לכ ךילע ףסאי ףסאה יתצעי יכ" : יכראה ישוח תצע
.(אי) "ברקב םיכלוה

רשע םינש אנ הרחבא" עיצה לפותיחא דועב ."ברקב םיכלוה ךינפ"ו ,ךילע" ןה יכראה ישוח תצעב חתפמה תולמ
תא תוארל ךירצ םעה ןכש םימחולה שארב דומעי ומצע םולשבא אלא לפותיחא אל יכ ישוח עיצמ ,"שיא ףלא
שארב דומעל וילע אלא ,ותיבב ןופס ראשהל ךלמל ול רוסא תוכלמה םצע לע ןושארה ברקב .ונוחצנב ךלמה
.עבש ראב דעו ןדמ ףסאתיש םעה

תמכסה גישהל ידכ .דימ גישהל הצור יכראה ישוחש המ קוידב הזו ןמז תשרוד עבש ראב דעו ןדמ םעה תפיסא
יניעו םעה שארב ותוא ודימעהב םולשבא לש וגאל ףינחהל ץלאנ אוה לפותיחא לש הזל יכפה ךלהמל םולשבא
.ןוחצינה לש ךלהמה שארב אוה .וילא תואושנ ויהי םלוכ

: םהילע ףיסומ אוהו וירבדב יכראה ישוח תא דואמ הדדוע הארנכ םולשבא לש וינפ לע ןוצרה תועיבש תעבה

םישנאה לכבו וב רתונ אלו המדאה לע לטה לפי רשאכ וילע ונחנו םש אצמנ רשא תומוקמה דחאב וילא ונאבו"
רשא דע לחנה דע ותא ונבחסו םילבח איהה ריעה לא לארשי לכ ואישהו ףסאי ריע לא םאו .דחא םג ותא רשא
.(גי-בי) "רורצ םג םש אצמנ אל

אצמי םא ןיב ,תיפוסה ותערכהו ,וישנאו דוד דגנ הלועפה יפוא תא יכראה ישוח ראתמ םימייסמה וירבדב
אלו לודגו שבוגמ אבצ ידי לע תיפוס דוד ערכוי ישוח ידי לע תעצומה ךרדב .ריעב רצבתי םא ןיבו חותפ חטשב
.ןגרואמו לודג יממע אבצ שארב םולשבא לש הנתיאה ותדימע לומ יוכיס םוש ול היהי

: תידיימ התיה םולשבא לש ותבוגתו .םולשבא םשארבו םיעמושה לכ לע לודג םשור ושע יכראה ישוח ירבד

תצע תבוטל עירכה םולשבא .(די) "...לפתיחא תצעמ יכראה ישוח תצע הבוט לארשי שיא לכו םולשבא רמאיו"
ףא לע לפותיחא תצע תא לכסלו םולשבא תא ודיצל ריבעהל חילצה ישוח .לפותיחא תצע תא החדו יכראה ישוח
לא 'ה איבה רובעבל הבוטה לפתיחא תצע תא רפהל הוצ 'הו" קוספה םויסב .םולשבאל רתוי הבוט התייהש
ישוח ידי לע לפותיחא תצע לוכיסו ,רבדב התייה 'ה די יכ הארנ קוספה םויס ירבדמ ."הערה תא םולשבא
דצמ היה ישוחו דרמה לוכיסבו םולשבא תלפהב הצר ה"בקה .אימשד אתעייסב עייתסנ ויתולובחתו יכראה
.ותעדמ אלש ףא ,החגשהה חילש - רחאה דצה ןמו דוד לש וחילש דחא

ותיב ךותמ שיא וילע םוקי יכ איבנה ןמ עמש דוד .ןושארה ושוריפב ליעל ונאבהש י"שר ירבד בטיה ונבוי ןאכמ
איבמ ה"בקה םאש ןיבה דוד .הליחת הבשחמב השעמ ףוס ,חמש - ונב הז היהיש ול עדונשכ .רעוס ובל היהו
רמזל הביס ול שי - וילע םוקי ונב םאש אוה ןימאה הזמ רתוי ךא ,ןידה תא לבקל וילע םולשבא תא וילע
םולשבא ,הרק תמאב ךכו .םחרי ןכא ןב לבא ,וילע ומחרי אל םה רזממ וא דבע וילע םוקי םא ןכש "רומזמ"
ןכ ןיאש המ ,ןאכ ולעפ באה לע וימחרו ,ןב היהש םושמ תאז השע ,לפותיחא תצע ירחא ישוח תצע תא שקיבש
הכ ויה 'הב ונוחטבו ותנומאש לעו ,תכלה תקיחרמ ותייאר לע דוד לש וירשא .רזממ וא דבע םש דמע וליא
.ךכ לע רומזמ רמאש דע םיקזח

ינפמ וחרבב דודל רומזמ" .קוספה םויסל סחייתמ י"שר לש ןושארה ושוריפש אוה הלאה םירבדה ןמ אצויה
דוד רמא ןאכ .וילע םחריש ונב םולשבא ינפמ התייה החירבהש ןוויכ רמיז דוד .(א ,'ג םילהת) "ונב םולשבא
םוש ךכב היה אל .לפותיחא תצע לכסל יכראה ישוח תא חלש אוה .'הב ונוחטב תורמל ,תולדתשהב ךרוצה תא
ישוחל עויסב ולוכ ךלהמל "ףרטצה" ה"בקה ,השרפה םויסב וניארש יפכ ,אברדאו 'הב ןוחטיבה תניחבמ םגפ
.'ה יפ לע לפותיחא תצע לכיסש

אקנפשוג לביקו תולדתשההו 'הב ןוחטיבה ןיבש סחיה תלאשל הנוכנה החסונה תא אצמ דוד יכ הז יפל אצוי
.ותטלחהל תיקלא

.ונב םולשבא ינפמ וחרב לע רומזמ רמזל דוד תא האיבהש היינשה הביסל סחייתמ י"שר לש ינשה ושוריפ
תדוקנ ."ונב םולשבא ינפמ וחרבב דודל רומזמ" : קוספה לש ןושארה קלחה תא י"שר טילבמ ינשה ושוריפב
,םולשבא ינפמ םילשורימ חורבל ץלאנ רשאכ .החירבה תדבוע לע רמיז דוד ."וחרבב" הלמב איה השגדהה
בכרומה 'ר'ח'ב שרושה תא ןאכ עמש דוד ."ךידבע הנה ךלמה ינודא רחבי רשא לככ" ןירדהנסהו וישנא ול ורמא
ירה - 'ה תריחב יהוז םא ןכ לעו ,חרבי יכ וב רחב 'הש ןיבהו 'ח'ר'ב שרושה תא תוביכרמ רשא תויתוא ןתואמ
הריזחה ,םנודא עבקי רשא לכ תא ולבקי יכ םתרהצהו השקה ותעשב וביבס םישנא לש םתודכלתה .רמזל וילע
השע אל ןאכ ."וחרבב דודל רומזמ" רמאו חמש 'הב ןוחטיב לעבו לודג ןימאמכו - 'ה - אוה ונודא לא דוד תא
'הב ונוחטב ןיב סחיהש ןפואב דוד גהנ עוריאה לש הז קלחב .'ה ידיב לכה תא ריאשה אלא ,תולדתשה לכ דוד
.תולדתשה רדעיהו ןוחטיבה אולמ היה ותולדתשה ןיבו

רואיתב .תולדתשהו ןוחטיב ןיב סחיה תלאש ןורתיפב דוד לצא םינוש תוגהנתה יבצמ ינש ,ןכ םא ,ונא םיאור
דוד תא םיאצומ ונא םילהת רפסבש רואיתב וליאו םיתיזה רה הלעמב הכובו הלוע דוד הארנ לאומש רפסבש
הרישל הביס וניא ויבאב ןב לש דרמ ירהש ,השעמ תעשב הכב ןכא דוד .טושפ אוה ךכל רבסהה .רומזמ ריש רש
: רמזל תוביס יתש ול שי יכ דוד רמא ודיב עייסיש 'הל ללפתהו ולוכ ךלהמה לע דמע דודשכ ךא .הניקל אלא

."וחרבב דודל רומזמ" .א

."ונב םולשבא ינפמ וחרבב דודל רומזמ" .ב

תולדתשה םוש אלל החירבה בצמב ןה ,םיבצמה ינשב הנוכנ דוד רתפ תולדתשהו ןוחטיבה ןיב סחיה תלאש תא
.יכראה ישוח לש ותוחילש תומדב תולדתשהה ךרדב לפותיחא תצעו ,ונב םולשבא םע תודדומתהה בצמב ןהו
רומאה ןמ - ?"הכבו הלע הלוע" וא "דודל רומזמ" רמוא דוד םאה ליעל ונלאש !החלצהב דמע תונויסנה ינשב
דודל רומזמ" רמא ותעמד ךותמו ורעצ לע רבג ןכמ רחאל ךא רעטצהו דוד הכב השעמ תעשבש ףא יכ ,ןבומ ליעל
."ונב םולשבא ינפמ וחרבב

:םוכיסל הרעה

שיא שיא .דודו םהרבא ,ףסוי :תולדתשהו ןוחטיב ןיבש סחיה תלאשל הז וננויע זכרמב ודמע םישיא השולש
.וכרד יפל דחא לכ התוא רתפו תימויקהו תינויעה המלידה ןורתיפ םע דדומתה ויתוביסנ יפלו וכרע יפכ

הריחבה .וינפב תודמועה תויעבה ךבסב ךרד ול סלפל ול תעייסמה איה איה ןימאמה לש םיקלאל הבריקה תדימ
תרחבו" וצה תא םייקל תלוכיה תא תרצוי ןימאמה תיווהב ימויק-יתבשחמ ךלהמ לכל סיסבכ תישפוחה
םדא השעי םא .םלועב 'ה ןוצר תושעל תינפומ ותושי לכו םימלועה יחב ןימאמה םדא לש הנומא ייח ,"םייחב
םייתואיצמה םייחל םינפומה םיימימש םיכרעב רבודמ .אימשד אתעייסל הכזי ,ועבט יפל וילע לטומה תא
ובצמב ןימאמ לכל תנווכמה תישיא הלאש ןכ םא איה תולדתשההו ןוחטיבה ןיב סחיה תלאש .הז ונמלועב
.םש אוה רשאב םדא לכל ידוחיי ןפואב הנורתפ לע האב איהו ,דחוימה ישיאה

doc. no =0031883 "