דעלג םייח
ו ט ו ש פ כ ארסיסב קרבו הרובד תמחלמ רופיס
('ה-'ד םיטפוש)

תומדקא
אלול) םיטפוש רפס ירופיס ןיב רתויב םלשומה המחלמ-רופיס אוה הרובד תמחלמ רופיס :ינא המוד
ןידע רומוה-לש-טוחש ,יפא רופיסכ םאו יתלילע חתמ רופיסכ םא (ולוכ ארקמב - רמוא יתייה אניפתסימד
.[1]וילע ךושמ
לש ומוציעל ונרופיס עלקנ - תורחאו תוירוטסה ,תויתוגה ,תויתורפס - תובר תויארקמ תויגוס ךרדכ
םתונמוא-ילכ הלאו הלא - םיגולואיכראו םינוירוטסיה ,ארקמ ירקוחו םינשרפ וב םיחצנתמש סומלופ
תחסומ םיחוכיוה תטהרב יכ ,שי ךא .ומע ויקומינו ומעט שיאו שיא - םירפוח-תשו םירפוס-טע - םדיב
הלעמ אוהש תויווחהו וב םירפוסמה םיעוריאה ךלהממ ,אוהש ומכ רופיסהמ - ןינע-לש-ורקיעמ תעדה
,ארוקה בלב
ראותמה ערואמל ןויזח-איג היהש קמעה ,לאערזי קמע בשות ינא ,ץראב ייח ימש רפסמכ תומימת םינש ז"נ
יתינעמ יכיראהב ,ברעו םירהצ רקוב ,ומויב םוי ידמ ,זאמ .('ה) תירישה ותליבקמבו ('ד) יאזורפה רופיסב
חתופ ינירה ,ביבס-ביבס ותוא םירטועה םירההו קמעה ףונב יתיפצבו ,קשמב הכאלמ לכב יתושעבו הדשב
תוריהבה אולמב ,יח ומכ ינפל בצינ ארסיסב קרבו הרובד לש המחלמה רופיס הנהו ך"נתה רפס
.ובש תויועראתההו
לש ופונ עקר לע ,ותניתנכ רופיסה ארקמל ,תויעצמא יתלב ,תוישיא תויווח ירפ םה םיאבה םירבדה ,ןכא
דגנל הכרעמה-תריזו ידיב ך"נתה רפס - ידצל םינמאנה םידעה ינש רשאכ ,זא והארמכ םויה והארמש קמעה
.יניע
הרובד תמחלמ ברע ןופצה יטבש תולחנתה בצמ
- רתוי ןוכנ ,קלח השעמל אוה ,םיטפוש רפסבש םירחאה המחלמה ירופיסכ אלש ,הרובד תמחלמ רופיס
יפל) םהיניב דירפמה ןמזה תורמל ,ןופצה יטבש לש תולחנתהה-השעמלו שוביכה תומחלמל ,המלשהו םויס
המחלמל ומדקש תויסיסכתהו תוינונכיתה תוביסנה ורהבתיו ונבוי הז עקר לע .(הנש -50כ - לבוקמה
. אפוג ברקה ךלהמבו
ףרח .עשוהי עבקש תולובגב םהיתולחנ תא שממל םילחנתמה ידיב הלע אל [2]עשוהי י"ע ץראה תקולח זאמ
םיבשותה ידיב וראשנ ףוחה רושימו םיקמעהש דועב ,רהה יבשוי םיטבשה וראשנ םיצמאמה לכ
.[3]םהל היהש לזרבה-בכר חוכב ,םימדוקה
,תיטנתוא תירוטסיה הדועת תרסומ ,ןופצבו זכרמב םיטבשה לש יתולחנתהה ךרעמה לש קייודמ רואת
:הל-זכ ,'א םיטפושב
בשוי-תאו היתונב-תאו רוד בשי-תאו היתנב-תאו ךנעת-תאו היתונב-תאו ןאש-תיב-תא השנמ שירוה-אלו"
לארשי קזח-יכ יהיו .תאזה ץראב תבשל ינענכה לאויו ,היתונב-תאו ודגמ יבשוי-תאו היתנב-תאו םעלבי
;ושירוה אל שירוהו סמל ינענכה-תא םשיו
;רזגב וברקב ינענכה בשיו .רזגב בשויה ינענכה-תא שירוה אל םירפאו
;סמל ויהיו וברקב ינענכה בשיו ללהנ יבשוי תאו ןורטק יבשוי-תא שירוה אל ןלובז
ירשאה בסהו .בחר-תאו קיפא-תאו הבלח-תאו ביזכא-תאו בלחא-תאו . . . וכע יבשי תא שירוה אל רשא
:ושירוה אל יכ ץראה יבשי ינענכה ברקב
שמש-תיב יבשיו ;ץראה יבשי ינענכה ברקב בשיו תנע-תיב יבשי-תאו שמש-תיב יבשי-תא שירוה-אל ילתפנ
."סמל םהל ויה תנע תיבו
.(ןלהל הז לע .המישרב רסח רכששי טבש)
רצונ ,לאערזי קמעל םורדמ ,םירפא רהב ,ץראה זכרמב :ןמקלכ תילארשיה תולחנתהה ךרעמ רייטצמ הז יפל
.(ןלהל האר) רכששימ קלחו (ףסוי ינב) םירפאו השנמ תא ללק רשא תילארשי תולחנתה לש ףוצר שוג
ודיגמ ,ךנעת לש ןתוסחב לאערזי קמעו רוד תוסחבש ףוחה רושימ תא הללכ הז שוג לש "תראשנה ץרא"ה
.םעלביו
ילתפנ תא ,(לילגה ברעמ-ןופצב) רשק תא ללכ רשא תילארשי תולחנתה לש המוד שוג רצונ ןופצב םג
יתשב דוחייב ,קמעה םע הלבג ותלחנש ידיחיה טבשה היה ןולובז .(לילגה םורדב) ןולובז תאו (חרזמב)
לומ תיברעמה החולשה ילופישו ,תיחרזמה החולשה הצקב ,דירש - לילגה ירה לש תוימורדה תוחולשה
הדוקנב קר קמעה םע לבג ילתפנ .ןורטקו ללהנ תוינענכה םירעה לשב דרי אל ומצע קמעל וליאו - למרכה
תולחנתהה ישוג ינש ןיב הצח לאערזי קמע .רובת רה תביבסב רכששיו ןולובז םיטבשה תולובג ושגפנ הבש
.םיילארשיה
רכזנ אוה ןיא 'א םיטפושבש המישרב .םיטבשה רתימ ,הנושמ - וליפאו ,הנוש היה רכששי טבש לש ובצמ
עפצב הלחנה תולובג םינייוצמ םש ;רקיע לכ תרדגומ ותלחנ ןיא [4]עשוהי לש הקולחה תפמב םג .ללכ
המוקימ יפלש ,רכששי תלחנש ,רבתסמ .רכששי תלחנ תולובגל ןויצ לכ ןיא םורדבו חרזמב וליאו ,ברעמבו
םשמו ילתפנ םע הלבג איה - תפצמ .םיקלח השולשל היוצח התיה ,השעמל ,לאערזי קמע לש וחרזמב התיה
ןאש תיב קמעל תודרומה דע (ונימיב רכששי תומר) לילגה לש תוימורדה ויתוחולש ינפ לע הערתשה איה
ינשמש םיקלחה ינש תומדא .םירפא רה לש יחרזמה וחטש לע הערתשה םורדב .םינענכה ידיב קזחומ היהש
דוביעל ןובשחב םיאב םניאש םישרט יראה קלחבו תולד םהיתומדא .הערמ יחטש רקיעב ויה קמעה ירבע
םיריכשמ ויהש םוי-יריכשכ הדובע-רכשמו ןאצ לודיגמ היה רכששי לש ותסנרפ רקיע .יביסנטניא יאלקח
קר אל התיה םירחאה םיטבשה תמועל רכששי טבש לש ותותיחנ .םינכשה םיטבשה לצא הדובעל םמצע
םיטבשה לש םתוסחב דימת יח אוה .ימואל-יתרבחהו ינוחטבה רזגמב םג אלא ,יתובשייתה-ילכלכה רוגימב
"הסוח" אוהו ולשמ הכרב רכששיל ןיא השמ תכרבב .[5]בקעי תא האל הרכשש "רכש"ב ותדיל .םינכשה
יכ החנמ אריו .םיתפשמה ןיב ץבר םרג רמח"כ רכששי ןייפואמ בקעי תכרבב ,ומא ןב ,ויחא ןולובז לש ולצב
ךתאצב ןלובז חמש" :השמ תכרבבו .[6]"דבע סמל יהיו לבסל ומכש טיו המענ יכ ץראה-תאו בוט
תוקינורכ"ב .םחול יתלב טבשכ עודי היה רכששי טבש [7]"ךילהאב רכששיו (המחלמל ,איטמקרפל)
תומחלמה רשאכ םג ,םימחולה םע הנמנ אוה ןיא (ונרופיסב ,הרובד תמחלמו ןועדג תמחלמ) "תומחלמה
אלא ,תומחלמב קלח וחקל ןכא וישנאו דגנמ דמע אל רכששיש ,חינהל שי ,םנמא .ותלחנ ימוחתב ועריא
...םירחאה םיטבשה לש ברקה-תודיחיב "ועמטנ" םהש
,רסחב הקול היהת וז הנומת ,םרב .הרובד תמחלמ ץורפ ברע תילארשיה תולהנתהה לש בצמה תנומת יהוז
.היתואצותבו הכלהמב ,המחלמה סורפב ,דגנכש-דצה לש ובצמ םג הב ףקתשי אל םא
המחלמה ברע ינענכה לש יבושיהו ינוטלשה ךרעמה
,תורנכ בגנ הברעבו רהב ןופצמ" ,לילגה בחרמ לכמ ןענכ יכלמ תואבצ ופתתשה [8]םורמ ימ תמחלמב
ןומרח תחת יוחהו ,רהב יסוביהו יזרפהו יתחהו ירמאהו םימו חרזממ ינענכה .םימ רוד תופנבו הלפשבו
ימ תמחלמ לש הפוס לע ,"הלאה תוכלממה לכ שאר" רוצח ךלמ ןיבי דמע ינענכה אבצה שארב ."הפצמה ץראב
רחא ."שאב ףרש רוצה תאו ...ברחב הכה הכלמ תאו רוצח תא דכליו איהה תעב עשוהי בשיו" :רמאנ םורמ
ילתפנ תא םיאצומ ונא תאז תחת ,שדחמ רוצח יובש לעו ןיבי לע רוכזיא םוש םיאצומ ןיא ,הלאה םירבדה
ןושירוה אלש םירעה דבלמ .םורדב ןולובז תאו רשא תא ,ברעמב ודצבו לילגה לש יחרזמה בחרמב
."םלת לע תודמועה" הלא ,ןפרש אל עשוהיש םירע דוע ורתונ ,'א קרפב טרופמכ ,םיטבשה
ידיב ;לארשי ידיב ולוכ לילגה ;תמ (ןיבי) הכלמו הפורש רוצח :ךכ היה לילגב ינענכה לש יבושיה ךרעמה
וקמ ,לילגה ברעמ לש רושימה לכו ,םהל לזרב בכר יכ ,ושירוה אל םיטבשהש םירעה קר ורתונ םינענכה
יתמחלמה ךרעמהו ינענכה ןוטלשה .ולוכ לאערזי קמעו ,היתונבו רוד דע - הזמ האלהו ,םיה דע םירהה
.הרובד תמחלמ לש היגטרטסאה דוח ןווכמ םשל ,ברעמב ,תראשנה ץראב םש-יא התע אוה ולש
,רישבו הזורפב - ויתוסרג יתש לע קרבו הרובד תמחלמ רופיסל התע הנפנ
:אובמ
.םיוגה תשרויב בשוי אוהו ארסיס ואבצ רשו רוצחב ךלמ רשא ןענכ ךלמ ןיבי דיב 'ה םרכמיו . . . "
."הנש םירשע הקזחב לארשי ינב תא ץחל אוהו ,ול לזרב בכר תואמ עשת יכ ,'ה לא לארשי ינב וקעציו
.םינורתפ תואיצמה-עקרל קר רשא תוישוק המכ ובוחב ןמוט אוהו תיריבחת הניחבמ השק אובמה חסונ
;עשוהי ברחב הכוה - םורמ ימ תמחלמ שארב דמעש רוצח ךלמ ןיבי ?רבודמ ןיבי הזיאב .1
בותכה ךשמה םג ?ארסיסל ?ןיביל - הנווכה ימל רווחמ אל בותכה ןושלמ ?'בשויה' והימ - 'בשוי אוהו' .2
וא ,'הקזחב ץחלה' םדוק ,'וקעצ' יתמ - 'וגו לארשי ינב וקעציו :בותכ .ריבחתה תוניקת ןחבימב דמוע וניא
ןויצ בגא ארסיס תא גיצהל התיה ותנווכ רפסמהש ,רבתסמ ?'ול רשא לזרבה בכר תואמ עשת' ןיגב ילוא
רשפאו .ןענכ תוכלממ שאר - רוצחב ךלמ רשא ןענכ ךלמ ןיבי לש ואבצ רש היהש ימכ ,יאבצה ותלעמ-םור
המר אבצה רש תלעמש לככ ןכש ;ארסיס תא וסיבהב לארשי יהולא םש רידאהל - הנשמ-תנווכ ול התיהש
[10]קיתעמ לש ודיש ,המוד ,םוקמ לכמ ...[9]"םדבאיו םיוגל איגשמ" תניחב ,רתוי הלודג ותסובת ןכ ,רתוי
טקנש ,הישאי יבר לש ותטיש ץמאל שי םקועמה רושיי םשל .ונבותכ לש ינושארה וחסונ תא המקיעש איה
חסונהש רבתסמ [11]"והשרדו ארקמה סרס" :ןויגיהה ינפב דמע אל הרותב בותכה רשאכ ,םיוסמ ןיינעב
בשוי (ארסיס) אוהו ,רוצחב ךלמ רשא ןענכ ךלמ ןיבי לש ואבצ רש ,ארסיס דיב 'ה םרכמיו" :היה ירוקמה
תניחבב םהש תוקיחדה תועצההו תורעשהה ,תונשרפה ךבס תא שארמ ענומ הז חסונ ."םיוגה תשרחב
.הרעשב םייולתה םיררה
םיוגה תשרח ןינע .2
'םיוגה תשרח' םשב הנוכמה בושיה לש ומוקמו וביט תרהבהל ורבתשנ םיטע המכו הכפתשנ ויד המכ
!ןאכ קר רכזואמה
לתבו (םיקמעה רעש ץוביק לש ומוקמ) הי'תרח רפכה םשב אצמנ םיוגה תשרח לש הרותיאל ןושאר זמר
,המדא שרוח ,השירח וניינעש .ש.ר.ח שרושמ רזגנ םשה לש ןושארה ביכרה .רפכה םשכ ומשש ,ודילש
ומויקל רושיא אצמנ אל םוקמב וכרענש תוריפחבש רחאמ .םוקמב םייקתהש המדא ידבוע לש בושי ,ונייה
.ןויע ךירצב םירבדה ןיידעו וז הביבסבש םירחא םילתל םישופיחה ונפוה ,הי'תרח לתב בושי לש
רחאה ביכרה תאש רחאמו .שרח עוטנ ,רעוימ חטש :רמולכ ,שרח ,השרוח ןושלמ 'תשרח' רזוג רזמ יפורפ
רוזאב םא-יכ םייוסמ בושיב רבודמ ןיאש רבוס והירה ('םיוגה לילג') ולוכ לילגה ץראל סחיימ אוה 'םיוג'
הקיחד וז הרבס .[12]'וגו בכרה תואמ עשתלו וליחלו ארסיסל סיסב שמשמה ,לילגה ירהב בחרנ רעוימ
תסיפת לש תישחומה הביסמה תאו לילגה שוביכ לש תיארקמה תרוסמה תא תמאות הניא ,ןכש ;רתויב
ינענכהש ,ףוחה רושימבו לאערזי קמעב אוה ושירוה אלש חטשהש דועב ,םיטבשה ידי לע לילגה לש ובחרמ
תא זכיר ארסיסש ,חינהל ןיא תיניינעה-תיאבצה הניחבהמ םג ,ןכ לע רתי .'וגו לזרבה בכר חוכב וב קיזחמ
.רהב אלו קמעבו רושימל אוה לזרבה בכר לש ורשוכ רקיעש עודי רשאכ רהה לע ולש המחלמה-תנוכמ לכ
רושיממ ,תיסחי רצה ,רבעמהמ קחרה אל המוקמ ,רוזא איה ןיבו ריע איה ןיב ,םיוגה תשרחש ,אופיא הארנ
רעש - ול ךומס ןכושה בושיל םשה האי ,ןכא) ול רעש ןיעכ אוהו קמעה לא (ונימי לש ןולובז קמע) ףוחה
ןופצה ןמ ךרדה תרבוע ןאכ ,ןכש ;דחאכ תיחרזאו תיאבצ הניחבמ הבר תובישח העדונ הז רוזאל .(םיקמעה
לחנב תרבועה ,האלהו קשמדל םירצממ "תימואל ןיב"ה ךרדה םע תגזמתמ איה הכשמהב רשא םורדה לא
טולשל ןאכמ ןתינ המחלמ תעשבו ;טעמכ ,הנשה לכ םימ ךשומה ןושיק לחנ םרוז ןאכ ;לאערזי קמעבו קריע
.הזמ ןולובז קמעו הזמ לאערזי קמע ,םיקמעה ינש לע
רה לא קרב הלע" יכ העומשה וילא עיגהב קניז ןאכמו ואבצל סיסבכ ארסיס רחב הזה םוקמב ,ןכא
."...רובת
המחלמל תונכהה
ןיב ,הרובד ,רמת-תחת תבשוי איהו .איהה תעב לארשי תא הטפש איה ,תודיפל תשא ,האיבנ השא הרובדו"
שדקמ םעניבא ןב קרבל ארקתו חלשתו .טפשמל לארשי ינב הילא ולעיו ,םירפא רהב ,לא-תיב ןיבו המרה
ינבמ שיא םיפלא תרשע ךמע תחקלו רובת רהב תכשמו ךל ,לארשי-יהלא 'ה הוצ אלה :וילא רמאתו ילתפנ
והיתתנו ונומה תאו ובכר-תאו ןיבי אבצ-רש ארסיס תא ןושיק לחנ-לא ךילא יתכשמו ,ןולבז ינבמו ילתפנ
."ךיפב
לש הז גוסל תינייפוא איהש ,תדחוימ הריוא םיפופא ונמצע םישח ונא דימו המחלמה-רופיס ליחתמ ןאכ
תצבצבמ וז תידממ-וד הנוכת .תטלחומ תוידוס לש הריוא םע החותמ תונרקס לש הגיזמ ןיעמ ,תורפס
םיעדוי ונא ןיא לכה ירחאו ,תוכיראב אקוודו הרובד תא ונינפל גיצמ ד קוספ :ךכל המגוד .ןיטישה ןיבמ
לש ואבצ רש היהש :לוכב ונל עשי הלחתההמ רבכש ,ארסיס יבגל ןכ אל .המחלמה תמזויכ הדמעמ לע רבד
לע .הנש םירשע לארשי תא ץחל יכו לזרב בכר תואמ עשת ותושרלו םיוגה תשרחב בשוי אוהש ;ןיבי
הילא םיאב לארשי ינבו םירפא רהב רמות תחת תבשוי איהש ,תטפושו האיבנ איהש קר םיעדוי ונא הרובד
.בטיה רומש תויאשחה םרוג .המחלמה תנכה ןונכיתב הקוסיע לע ,םילקבש לק ,זמר םוש .טפשמל
תאיצמ - לוכל שארו ,תווצב להנתהל הכירצ הדובעה התעמ .עוציבה בלש אבו םייתסה ןונכיתה בלש ,הנהו
שרקמ םעניבא ןב קרב תא הילא הנימזמ הרובד .םנומיאו םימחולה סויג לטוי וילעש ןמוימו ןימא םדא
לש הפוסמ ךא ,הלגמ רפסמה ןיא םהיניב החישה יטרפ .תיגטרטסאה התינכות תא וינפל תשרופו ילתפנ
תעיבק ;קמעל ןופצמש םיטבשה תשולש ינב סויג :הב ונודנש םיירקיעה םיאשונה לע דומלל ןתינ החישה
.ברקה םוקמ תעיבק ;םיילארשיה םימחולה לש זוכירה םוקמ
הרובד םקתו ...ךלא ךלה :רמאתו .ךלא אל ימע יכלת אל םאו ,יתכלהו ימע יכלת םא :קרב הילא רמאיו ..."
ומע לעתו ,שיא יפלא תרשע וילגרב לעיו השדק ילתפנ-תאו ןלובז-תא קרב קעזיו .השדק קרב םע ךלתו
."הרובד
;ומע תכלל הרובדמ תינקספה ותשירד .א :םיהימתמ םירבד המכ שי י ,ח םיקוספב
תשירדש ,רבתסמ .(י) 'הרובד ומע לעתו ;(ט) השדק/קרב םע ךלתו' :הרובד תכילה ןינעב ןושלה תוליפכ .ב
.רכששי טבשב הרושק תירקיעה הביסה יכ ,הארנ .החלצה-יאל ששחמ אל םג האב תוענטצה ךותמ אל קרב
לש וטבש) ילתפנ יבגל .רכששי לש ינופצה וקלחו ןולובז ,ילתפנ יטבש תא הללכ הרובד לש סויגה תינכות
המענ החונמה"ש ימכ עודי היהש ,רכששי יבגל היה וששח .קרב לצא קפס םוש ררועתה אל ןולובזו (קרב
ולבקתה םירבדה .טבשה שיא - רקיעבו לוכה לע תלבוקמו תצרענ תוישיא הצוחנ ןאכ .ול הנעיי אל ןפ ,"ול
קמעמ קוחר םוקמה .םיסייוגמה לש ןומיאהו זוכירה םוקמ ,השדק ומע הכלה איהו הרובד לש התעד לע
ילארשיה אבצה תוכרעיה םוקמכ עבקנ רובת רה ."תורז םייניע" ינפמ ששח ןיאו ינענכה ידיבש לאערזי
תולחנתה ויתוחור תשולשמ ףקומ ,םיטבשה תשולש לש שגפימה תדוקנב אצמנ רובת רה ,ברקה תארקל
רובת רה לא .קוניזה תעשל בורק רשפאה לככ ,ילתפנ שדקמ יאשחב ואבצ תא קרב ריבעה םשל ,תילארשי
.הרובד ומע התלע
?הכרעמה-הדשל ,קמעה בלל ארסיס תא "ךושמל" דציכ :הרקיעב תיסיסכת ,הלאש וישכע הדמע הרובד ינפל
,ובכר-לכ-תא ארסיס קעזיו .רובת רה םעניבא ןב קרב הלע יכ ,ארסיסל ודיגיו"
."ןושיק לחנ לא םיוגה תשרחמ ותא רשא םעה-לכ-תאו ,לזרב בכר תואמ עשת

הבשחמ ?וז הילע תביסל ודשח תא דימ ררוע רשא ,רובתל קרב תיילע רבד תא ארסיסל "םידיגמ"ה םה ימ
ןושלמ ,ןכש ,וז החנהב קפס הלעמ הינש הבשחמ ,ספא .קמעה יבשוימ םינענכה דחא הז היה :הנושאר
,חינהל ריבס .תונייוע תונווכב ודישחהל ידכ וז הילעב היה אלו רובתל ודבל הלע קרבש ,הלוע בותכה
יפמ וא קוחרמ םיניע הארמ לע וכמתסה אלא ,ותברקב וא רובת רה לע ויה אל ,םידיגמה וא ,דיגמהש
םירדעה הערמל שמישש ותביבסו רההש םושמ ,ארסיס לש ודשחל הליע התיה אל זא םג - העומשה
,הרובד לש הדוס ישנאמ ויה הלאש ,החנהה אופיא הבורק .םישנא םש ואצמנ דימת ,יאלקח דוביעלו
תא ןושיק לחנ לא ךילא יתכשמו" קרבל הרובד תחטבה תא םייקל ידכ ,הילעה רשפ תא ארסיסל "וליג"ש
.(ז) ."ונומה-תאו ובכר-תאו . . . ארסיס
,רבתסמ ?'ותא רשא םעה לכ' אב ןיאמו ,ברקה םוקמל םיוגה תשרחמ ואבצ תא ארסיס ליבוה ךרד הזיאב
,ונימי לש קמעה רמשמ שיבכ יאותב ,השנמ ירה תולגרמלש ךרדב ולש המחלמה הנחמ תא גיהנה ארסיסש
ןיגב ,הביא ישעממ החיטבו (םימשג) עבט יעגפמ החוטב התיה תיפרגופוטו תיפרגואיג הניחבמש הדיחי ךרד
.ארסיס אבצב לעופב ופתתשה םג ןתייסולכואמ קלחש ,הכרואלש תוינענכה רצבמה ירע
.המחלמה לש הערכהה תעשלו רופיסה לש יתמרדה עגרל ,אישה תדוקנל םיעיגמ ונא ןאכ
תרשעו רובת רהמ קרב דריו ...ךדיב ארסיס-תא 'ה ןתנ רשא םויה הז יכ ומוק :קרב-לא הרבד רמאתו"
לעמ ארסיס דריו .קרב ינפל ברח יפל הנחמה-לכ-תאו בכרה-לכ-תאו ארסיס-תא 'ה םהיו .וירחא שיא םיפלא
יפל ארסיס הנחמ-לכ לפיו םיוגה תשרח דע הנחמה ירחאו בכרה ירשוא ףדר קרבו .וילגרב סניו הבכרמה
."דחא-דע ראשנ אל ,ברח
וא יארקאב ,רבחמהש תולאש דוע ורתונ ,ןכש ,םלשנ אל ךא םת .ומויסל ןאכ עיגמ המחלמה רופיס
:רסח ולוכ רופיסה אצמנ ןנורתפ ידעלבו רופיסה לש ילרגטניא קלח תווהמ ןה ךא ,ןהמ םלעתה ,ןווכתמב
?המחלמב קלח ולטנ םיטבש המכ .1
?םימחולה ןיב ומש רדענ עודמ ,רכששי לש ותלחנ םוחתב שחרתה המחלמה רקיע .2
רחא ,ןכש ?הדיקפת םייתסה קרבל "קוניזה תוא" ןתמב םאה ?המחלמב הרובד לש ,לעופב ,הקלח היה המ .3
.דוע רכזנ המש ןיא ארסיס תסובתו ,רובתהמ קרב 'תדירי'
היה ,זאמ "ןיבי לש אבצה רש" ארסיסש ריבס ,ארסיס הנחמב םירדס-יאו המוהמ לע הרומ "םהיו" ןושלה .4
המרגש וז המוהמ לש הביט המ ,ןכ םא .עיתפמב אב אוה וליפא ביואה םע .עגמה תארקל ויד ךורע
?ותסובתל
,תחוורה העדה תמזה םושמ הב שי ,םיוגה תשרח דע םיסנה הנחמהו בכרה ירחא ףדר קרבש ,הדבועה .5
עקש דבכה בכרהו הציבל קמעה לש הדבכה ותמדא תא ךפהש ימואתפ םשג ידי לע המרגנ ארסיס תסובתש
,אוה םג םילגרב ,וירחא קרב תפידרו םילגרב ארסיס הנחמ תסונמ םג ,לילעב רבדה היה וליא .זוז יתלבל
,..הלקנ לע תועצבתמ ויה אל
תוינענכה רצבמה ירע תברקב :ונייה ,ואב הבש ךרדב התיה ינענכה אבצהו בכרה תסונמש ,חינהל ריבס .6
?קרב לש הפידרה תעינמו םיחרובה תנגהל הלא םירע יבשות ואצי אל אופיא המל ,ךרדה ךרואלש
שוריפב ןורתפה דימת אל םאו ,רופיסל תיולנה הרישב םיאצומ ונא וללה תולאשל ,יקלח וא ,םלשמ ןורתפ
.תורחאה תולאשל םג ןורתפ וברקב ןפוצ תחא הלאש ןורתפש שיו .רמתא אללכמ - רמתא

,קלמעב םשרש םירפא ינמ :די
;ךיממעב ןימינב [13]ךירחא
[14]םיקקחמ ודרי (השנמ) ריכמ ינמ
,הרבד םע רכששיב ירשו :וט
קרב ןכ רכששיו
[15]וילגרב חלש קמעב
[16]תומל ושפנ ףרח םע - ןלובז :חי
.הדש ימורמ לע ילתפנו


השנמ ,ןימינב ,םירפא :םה אולה ,םיטבש העברא דוע המחלמב קלח ולטנ ןולובזו ילתפנ דבלמש ,רבתסמ
היה רכששי לש ינופצה קלחהש דועב ,התגהנהבו ,הרובד לש הטבש ,רכששי טבש לש ימורדה קלחהו
תא המייק הרובדש רחאל ,עמשמ .דחא ליחכ ןולובזו ילתפנ ימחול םע תוגזמתה ךות ,קרב לש ודוקיפב
קלחבש הטבש-ינב סויגב הרובד הלעפ ,רכששי ינב - רקיעב ,םיטבשה ינב סויגב ול רוזעל קרבל התחטבה
ירוחאמ יפרוע חוכ סויגב ,(ריכמ) השנמו ןימינב ,םירפא ישאר םע דחי ,הקסעו רכששי תלחנ לש רחאה
םהישנא בורש ,תורחאו ךנעת ,ודיגמ ,תוינענכה םירעה לע טלתשהל היה הז סיג לש ודיקפת .ביואה יווק
.ףרועה ןמ ארסיס תא ופקת םה תואה ןתניהבו (הזיבו דוש תונווכ ךותמ םג םקלח) ארסיס אבצל וסייוג
ליחתה ארסיס הנחמ .רופיסבש 'םהיו' ןושל הזו .תותיזח יתש ןיב וישנאו ובכר םע ארסיס אצמנ ךכ
,הרובד תגהנהב רכששי ישנאו ,ןימינבו םירפא ,השנמ ישנאש אלא ,ןכל םדוק רבע הבש ךרדב (הסינ) הגיסנב
.ןושיק לחנ םנימימו םהירחא םיבנזמ קרב ישנאו דצה ןמ םיפיקתמ
יאדוב ויה הרובד תמחלמ תובקעב .לארשי ידיב התע אוה ולוכ לאערזי קמע .האלמ התיה ארסיס תסובת
סגנ רשא .([17]ונימי לש ןולובז קמע) רושימבש לילגה לש יברעמה קלחה תא םג ררחשל םיפסונ םיעוריא
םימי ףוחל -ןולובזו 'וגו ומחל הנמש רשאמ" :בקעי תכרבב רישה ירבד ומייקתנו ,םורדב ןולובזו תפצב
.[18]"ןדיצ לע ותכריו תוינא ףוחל אוהו ןכשי
המחלמה רופיסל חפסנ - לעי ןינעו ארסיס תומ
רבכש יפכ ,םרב .הרובד תמחלמ רופיסב רתויב םיבושחה םיעוריאהמ ארסיס לש ותומ ןינע ןיא הרואכל
ידכ 'חפסנ'ב שי ,'רומוה-לש-טוח וילע ךושמ' יכ ,ונרופיס לש תויתורפסה ויתונוכת לע "תומדקא"ב זמרנ
ללוהמה אבצה רש לע ןוצלו געל הפוצר הלתהמ ןיעמ הלוכ-לכש וז הרטפה :המוד .וז ותנוכת שיחמהל
ןוצרב הלבקתנ - םיתוחפה דחאכ םיעור תחפשממ השא ידיב ומצע רסומו המוציעב הכרעמה תא שטונה
ףא ,'ןוחצנה תריש'ב ללכיהל יואר ואצמ 'הרובד תריש' רבחמש ךכ ידכ דע רוביצה יפב "טיהל" התיהו
.וילע הבוטה הרישה חורכ ,ולשמ וילע ףיסוה
.הרובד תמחלמל ותקיזו ץראב וידודנ ,םיניקה טבש יבגל תירוטסיה-תינשרפ תקולחמ ררוע לעי רופיס
.שדק תא רשא (םיננעצב) םינעצב ןולא דע ולהא טיו השמ ןתח בבח ינבמ ןיקמ דרפנ יניקה רבחו" : אי
,"יניקה רבח תיב ןיבו רוצח ךלמ ןיבי ןיב םולש יכ ,יניקה רבח תשא לעי להא לא וילגרב סנ ארסיסו : זי
ואצמיה רבד תא ונעידוהל אבה יווח-טפשמ אוה אי קוספ יכ ,םטשפכ הלאה םיקוספב ןויע ךותמ ,יל הארנ
.לילגה לכ לע טלש זאמ ןיבי םע ול שי (תירב) םולש ןכש ;הז רוזאב ,ץראה םורדב ואצומש יניקה רבח לש
קמע ללוכ ,ונוטלש םוחתבש חטשה לכב וירדע םע דודנל יניקה רבח תיב ישפח איהה תירבה דוסי לע
תברקב היה טבשה ינב לש םילהאמה דחא .ושירוה אל םיטבשהש תראשנה ץראהמ קלח אוהש לאערזי
אל םילארשיהש ןוחטב ךותמ יניקה תחפשמ םוקמ לא רס ותסונמ ךרדכ ארסיס .[19]ךנעת דיל ברקה םוקמ
.םילארשיה םילחנתמה ןיבל םינענכה ןיבש םיכוסכסב םתוברעתה-יאב םיעודי םיניקה ןכש ,םש והושפחי
לעי אצתו" םישדחה םיטילשה יפלכ תונמאנ תולגל יוצרו יאדכש ,הכירעה לעיש אלא .היה ךכ םנמאו
:ררושמה לש ותכרבל לעי התכז לכ לע ,"שקבמ התא-רשא שיאה-תא ךאראו ךל :ול רמאתו ותארקל
,יניקה רבח תשא ,לעי םישנמ ךרבת"
!ךרבת להאב םישנמ
הנתנ בלח - לאש םימ
."האמח הבירקה [20]םירידא לפסב


גולגל לש המינ הרוזשה ,הרובד לש התבושתו ('וגו 'יתכלהו ימע יכלת םא') קרב לש וסוסיה :האר [1]
ינפל ודמעב ,ללוהמה ןיבי אבצ רש ,ארסיס לש ודמעמ ןכו .'...ארסיס תא 'ה רכמי השא דיב (ורמאי) יכ...')
היהו) תעלעלמ ונושלו הניחת-ןושלל דימ רבועו (דקפמב ודמעמ םורל האיכ דמע) הדוקפ-ןושלב חתופ :לעי
,'רמא' לעופה לעו 'שיא' םילמה לע הרזחל בל םיש ."ןיא" :תרמאו ?שיא הפ-שיה :רמאי ריאשו אבי שיא-םא
.('רמאו ךלאשו אבי' םגמוגמה דגיהה לע ןכו
.דועו טי ,'א םיטפוש :חי-זט ,ז"י ,םש [3] .י-ד ,ח"י עשוהי [2]
:םירושימ השולשב הדקמתה ףסוי ינב תנעט .קמעב קלח םג הליכה ,רהב היה הרקיעש ,הלחנ לכ ,רבתסמ
יתולחנתהה רושימב .יאלקחה-ילכלכה רושימב ;יאבצה-ישוביכה רושימב ;יבושיה-יתולחנתהה רושימב
הנוע ךכ לע ."?בר םע ינאו - דחא לבחו דחא לרוג הלחנ יל תתנ עודמ" :עשוהי ינזאב ףסוי ינב םינעוט
תניחב ,םנמאו .דחא לרוגמ רתוי תלבק רבכ :רמולכ "דחא לרוג ךל היהי אל - התא בר םע (ןכא) םא" :עשוהי
הניחבמ רתויב הבוטה םגו םיטבשה תולחנ לכמ הלודגה איה ףסוי ינב תלחנ יכ ,הארמ תולחנתהה תפמ
.לאערזי קמעמ קלח םגו הלחנה חטש ךותבש םיימינפה םיקמעה לכ תא תללוכ איה ןכש ,תיאלקח
.'וגו "קמעב בשיה ינענכה לכב לזרב בכרו ..,רהה ונל אצמי אל" :ףסוי ינב םינעוט - יאבצה רושימב
תולובגב םילולכה ,קמעב םיחטשה תא חוכב תחקל התיה ףסוי ינב תנווכש ,עמתשמ עשוהי תבושתמ
בר םע (םנמא)" :םהל בישמ איבצמכ עשוהי ךא ,המחלמ ישנאכ םיעודי ויה םירפא ישנא ןכש ,םהיתולחנ
.קמעב להנתת רשא המחלמב ינענכה תא חצנל םייוכיסה םיטעמו "אוה קזח יכ ,ול לזרב בכר (ךא) התא
ךל הלע" - םייתניב ."ויתואצות ךל ויהו ינענכה תא שירות (זא) יכ" - םיתואנ םיאנת ורצוויי רשאכ ,םרב
הניא הלדה ותמדא ,רמולכ ,"אוה רעי יכ" :ףסוי ינב תנעטל - יאלקחה רושימבו ."...םש ךל תארבו הרעיה
הירופ המדאה "ותארבו אוה רעי יכ" :(םנושלב) עשוהי םהל בישמ ,תיביסנטניא תואלקח חותיפל .היואר
תא ארבל ךירצ ;'וגו הידבוע תא וסנרפי רשא םילובי איצוהל הדיתעו (ךכ לע דיעמ 'םירפא רה' םשה)
.עטנ-תמדאלו ערז-הדשל רהה חא ךופהלו רבה תייחמצ
.דכ-זי ,ט"י עשוהי [4]
.זי-די ,'ל תישארב [5]
.וס-די ,ט"מ ,םש [6]
.חי ,ג"ל םירבד [7]
.די-א ,א"י עשוהי [8]
.גכ ,ב"י בויא [9]
.117 'מע ,םיטפושל ושוריפ האר ,ןמפיוק .י לש ונושלב "רלבל" [10]
.ב 'מע ט"יק ארתב אבב ילבב [11]
.309 רוט ,ג ךרכ תיארקמ הידפולקיצנא [12]
.רתסנ ןושלב איה םירפאל הינפה לכ ןכש 'וירחא' היה ירוקמה חסונה ,המוד [13]
.המוקמב הניא ןאכ 'וגו ןלובזמו' אפיסה ."רכששיב ירשו"ל הלבקהב הררש-ישנא עמשמב 'םיקקחמ' [14]
םעה יבידנ .םירש הורפח ראב" :חי ,א"כ רבדמב הוושה םיקקחמ ןינעל .ילתפנ םע דחי ןלהל רכזואמ ןולובז
.םירשל הלבקהב קקוחמ ('ב תחת רוביחה 'ו) "םתנעשמב קקחמב
.המחלמ יבכר ויה אל קרבל ןכש ,וטושפכ וילגרב שוריפה תא לולשל ןיא ,םרב .ויתובקעב = וילגרב [15]
םירחאה םיטבשה יבגלש דועב ,ןולובז יבגל שממ לש המיחל לע הרומה שרופמה דגיהל בל םישל יואר [16]
לע - יפרגואיגה ומוקימ לשב ,םיטבשה ראשמ רתוי ארסיס י"ע ץחלנ ןולובז .עמתשמב אוה המחלמב םקלח
...םירחאהמ רתוי המחלמל ץלחנ ןכ
ךולה לארשי ינב די ךלתו :המחלמה רופיס תא םתוחה דכ קוספב רפסמה ,הארנכ ,ןווכתה תאזל [17]
.'וגו השקו
.כ ,גי ,ט"מ תישארב [18]
םושמ ,ארסיס תסינל רשקהב ,ללכ רכזנ שדק םשה ןיא אי קוספב דבלמש ,אדבועל םג בל םישל יואר [19]
םיבורקה תומוקמה דחאב היה לעי להוא :ןוכנה .(רכששי) רחא שדקב אלו ילתפנ שדקב היה אל לעי להואש
.לעי לש התנמזהל התפתנש אלא ללכ ומויק לע עדי אל ארסיסש רשפאו ברקה הדשל
רומש 'לפס'ה היה דובכה ךרד םושמש ,רדעה לעבל ,'ןאצה רידא'ל דעונש ילכה אוה 'םירידא לפס' [20]
,'ג םוחנ ;ול,הל,דל ,ה"כ ;ג ,ד"י והימרי :הוושה 'םירידא' ןינעב ...בושח חרוא דוביכל םגו ,דבלב ושומישל
.'וגו "וב (ףסוי) ינודא התשי רשא הז אלה" סוכה ןינעב ד"מ תישארב םג האר .חי


doc. no =0052733 "